Natur

Utsatt läge och anpassad natur

Biskopsöskärgården ligger längst ut i ytterskärgården, ca 15 km öster om Ornö. I sydväst finns Norsten och i nordost fortsätter skärgården med Långviksskärsarkipelagen. Det utsatta läget medför att både djur och växter är anpassade till vind och hav.

De minsta kobbarna är vegetationslösa eller har endast gräs och örter i skyddade sprickor. På en del skär växer vindpinade granar, tallar, björkar eller alar. På de större öarna, som Kastön, finns hällmarkstallskog och rishedar som domineras av den typiska vegetationen för ytterskärgården: krypenar, ljung samt här och var blåbärs- och lingonris.

Dovhjortar och säl

På Biskopsön växer en lummig lövskog som domineras av björk och al. Längs stränderna växer ofta en bård med al och en frodig högörtflora med framförallt älgört. Vegetationen är starkt påverkad av den inplanterade dovhjortstammen, främst på Biskopsön.

Sedan 1920-talet finns en dovviltstam, som omfattar femtiotalet djur. Gråsälen har ett viktigt uppehållsområde vid Själberget och kobbarna intill.