Natur

Flera öar med olika natur

Finnhamn är en ögrupp med flera stora och små öar. Idholmen domineras av tre höjdpartier med mellanliggande odlingsmarker. Här ligger också Idholmens gård med grönsaksodling och djurhållning. Stora Jolpan, som kan kallas huvudön, har stora områden täckta av lövträd med ek som det dominerande inslaget. I låglänt terräng finns näringsrika och kalkpåverkade jordar, som varit uppodlade under lång tid.

Kålgårdsön

Kålgårdsön är obebodd och ön har genom tiderna använts som utmarker av bönderna på Ingmarsö. Den enda återstående ladan ligger längst inne i Bockviken och den disponeras av Trälhavets Båtklubb. De tidigare odlingarna har befunnit sig i olika stadier av igenväxning men genom om­fattande röjning och nötbete håller stiftelsen de forna ängsmarkerna öppna.

Söder-Långholm

Söder-Långholm utgörs nästan helt av hällmarker med högsta punkten drygt 20 meter över havet. Centrala delarna av Särsö består delvis av odlingsmarker runt Ladviken. Mitt på öns hällmarker ligger Utsiktsberget, som även det är drygt 20 meter högt. Fjärdholm slutligen är en skogbevuxen ö.

Särsö

Särsö illustrerar skärgårdens kulturlandskap när det är som allra bäst. Åkerholmar och gamla murar ramar in landskapsbilden och det känns som att vara förflyttad tillbaka i tiden när man kommer hit. Här finns också ett gammalt bevakningstorn som numera fungerar som utkikstorn där nya fina handgjorda kartor beskriver det man ser. Mitt på öns hällmarker ligger Utsiktsberget, som även det är drygt 20 meter högt.

Berguvar, orkidéer och ekar

Öarnas karga miljö utgör även bra jaktmarker för berguv. De lägre partierna på öarna är frodiga med kalkpåverkade jordar. I brynen mot öppnare marker finns lövrika lundar med bl a hassel och örterna spenört, vårärt och tandrot. Lundfloran i de rikare miljöerna innehåller också inslag av sällsyntare arter. Bland orkidéerna återfinns t ex svärdsyssla.

På några av öarna står det relativt gott om ekar i brynen. Dessa har i stor utsträckning sitt ursprung i gamla lövängar.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur).
 • Medföra okopplad hund.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • På land framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • På Idholmen, Stora och Lilla Jolpan tälta på annat än anvisad plats. På övriga platser gäller förbud att tälta längre tid än två dygn i följd.
 • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.
 • Landa med luftfarkost annat än på anvisad plats.
 • På ett för andra störande sätt använda musikanläggning eller musikinstrument t ex genom hög volym.