Natur

Klippig natur

Reservatet ligger huvudsakligen i ytterskärgårdens barrskogszon. Berggrunden utgörs främst av röd och grå gnejs och hela området är klippigt. Den högsta punkten, 36 m över havet, ligger på norra delen av Fjärdlång.

Mycket sjöfågel

Kobbarna och skären och de mellanliggande grunda vattenområdena är värdefulla fågellokaler. Sedan gammalt är området känt för en rik tillgång på sjöfågel. Fjärdlång är ett välkänt utflyktsmål för det båtburna friluftslivet och här finns några av skärgårdens bästa naturhamnar samt på södra ön en mindre gästhamn.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • Skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning.
  • Skada levande eller döda träd eller buskar, undantag gäller för mindre ingrepp vid studieverksamhet inom lägerskolan inom arrendeområdet på södra Fjärdlång.
  • Medvetet störa djurlivet.
  • Medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • För längre tid än två dygn i följd, tälta eller förankra båt på samma ställe. Tältning på anvisad plats inom det område som Haninge kommun arrenderar på södra Fjärdlång får dock ske enligt de anvisningar som arrendatorn anger.
  • Göra upp öppen eld. Arrendatorn får dock anvisa eldplatser, inom det område som Haninge kommun arrenderar på södra Fjärdlång, för att elda vid lägerskolans verksamhet.
  • Framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop inom 100 m från land. Föreskriften gäller inte allmän farled.
  • Landstiga på Ängsön-Marskär eller färdas inom området 100 meter från stranden samt inom öns vikar, under tiden 1 februari – 15 augusti.
  • Under tiden 1 april – 15 juli fiska från land och inom 100 meter från stranden av de öar inom reservatet som ligger sydost om Ängsön-Marskär (öarna Klovskär, Tillögorna, Myggskären, Lerkobben, Torskkobben, Svarta Kobben, Vindbåden, Skrakobbarna med omgivande skär).