Kultur och historia

Fattigt, strävsamt och osäkert

Efter istiden lyfte landhöjningen upp gammal sjöbotten och skapade därmed förutsättningar för odling. Som så ofta i skärgården var det först fråga om små, magra, jordbruksmarker, så även på Gällnö. De första gällnöborna slog sig troligen ned här redan på medeltiden. Gårdarna var småbruk där allt togs till vara. För att klara djuren över vintern räckte inte ängshöet särskilt långt utan måste kompletteras med vass och löv.
Gödseln från boskapen bestämde hur mycket åker man kunde odla. Den räckte bara till några få tunnland, trots att hälften låg i träda. Livet var fattigt, strävsamt och osäkert. Det var skärgårdsbons mångsidighet, aktuell även i våra dagar, som gjorde det möjligt att leva här ute.

Strömming i byte

Fisket betydde mycket, det gav begärlig bytesvara vid marknadsplatser på fastlandet. En tunna saltströmming gav två tunnor spannmål. Gällnöborna fiskade inte bara hemmavid. De sökte sig också till fiskeplatser i ytterskärgården, som Horsten och Biskopsön. Så småningom, med bättre kommunikationer kom sommargäster också till Gällnö. Fritidshusen är dock förhållandevis få. Jordbruksmarken bibehölls. Den gamla bebyggelsen i Gällnöby finns bevarad i stor utsträckning. Den bofasta befolkningen uppgår nu till ett drygt 30-tal.

Under hösten 2002 förvärvade stiftelsen delar av öarna Karklö, Idholmen och Björkholmen. Det finns belägg för bebyggelse på Karklö från 1530-talet. 1645 erhöll generalkamreraren Mårten Blixencrona ön som donation av kronan. Under 1700-talet ägdes ön av ett flertal olika adliga släkter för att i slutet av århundradet övergå i bondehänder.

Karklös äldre bebyggelse ligger samlad på öns östra sida vid en vik som utgjort öns hamn. Den äldsta byggnaden kan möjligen vara från tiden före ”rysshärjningarna” år 1719. Landhöjningen har medfört att ångbåtsbryggan tidigt flyttats till öns västra sida. Genom förvärvet och utarrendering av markerna vill stiftelsen säkerställa en långsiktig skötsel av skogs- och jordbruksmarkerna. Under senare år har Karklö nyttjats flitigt av det rörliga friluftslivet, då en av båtluffarlederna går tvärs över ön. Ledens roddbåtar ligger förtöjda vid Vambströmmen.