Natur

Mellanskärgård i all sin glans

Gällnö är en typisk del av mellanskärgården. I såväl geologiskt, historiskt som biologiskt hänseende uppvisar Gällnö en genuin skärgårdsmiljö, där odlingslandskap och bebyggelse bevarats ovanligt väl. På Gällnö finns ett odlingslandskap med ganska stora, sammanhängande åkrar, betes- och hagmarker.

Skärgårdsstiftelsen äger sedan 1977 ett antal skiften på Gällnö med gården Gustavsberg i centrum. All odlingsmark är utarrenderad till aktiva lantbrukare på ön. Barrskogarna ger underlag för ett skogsbruk, som är starkt naturvårdsinriktat. Stränderna består mest av klippor, omväxlande branta och flata. Steniga stränder med vass finns också. På Brännholmen vid Torsviken och Västerholmens östra del finns sandstränder.

Karklö

Karklö består av omväxlande löv- och barrskog uppblandat med småskaliga åker- och betesmarker och ön påminner om Gällnö både geologiskt och botaniskt. Förutom sina öppna och välskötta åkermarker präglas det inre av Karklö av lummiga, vackra ekbackar. Norra delen av ön når en höjd på hela 33 meter över havet. På öns nordsida finner man också s k märgeltag. Märgeln, en kalkhaltig jordart, har förts till fastlandet som jordförbättringsmedel.

Idholmen

Idholmen domineras av granskog och relativt mycket asp som växt upp i spåren av tidigare hyggen.

Björkholmen

Björkholmen används numera enbart till bete och djuren betar på de långsmala ängarna som löper mellan berg och klippor.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, t ex borra i eller måla på berg.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd.
  • Medföra hund som ej är kopplad.
  • Tälta mer än två dygn.
  • För längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att nyttja värdefull båt- eller badplats försvåras.
  • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
  • På ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument o dyl.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
  • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.