Natur

Ett av Stockholmsområdets vackraste naturlandskap

Gålö erbjuder den naturintresserade en mängd utflyktsmål och upplevelser. Kring Stegsholm i norr finns ett mycket vackert kulturlandskap. Här finns en stor koncentration av ekar, som bildar en vacker mosaik tillsammans med betade torrängar, hällmarker med blandskog samt välhävdade strandängar ut mot viken. De pelarformade enbuskarna ger också, tillsammans med hasselbuskarna, området en speciell inramning.

Mycket rik flora och många fjärilar

I de välbetade hagarna finns rika förekomster av ovanliga växter, däribland fältgentiana, låsbräken, kattfot, solvända, backnejlika, darrgräs, jungfrulin majviva och Adam och Eva. I samma hagar kan man under höstarna se en rad mycket färggranna ängssvampar, s k vaxskivlingar, med arter som scharlakansvaxskivling, papegojvaxskivling och blodvaxskivling. I de blomrika hagarna finns en mångfald av fjärilar. Under högsommaren kan man få se sällsyntheter som liten blåvinge, bredbrämad- och liten bastardsvärmare. Fågellivet i ekhagarna är mycket artrikt med stenknäck, rosenfink, steglits och vissa år sommargylling. I lundarna finns en rik flora med bl a sloknunneört, tandrot och desmeknopp.

Lännåkersviken kantas av välbetade havsstrandängar, som tillsammans med täta vassbälten gör viken till en bra fågellokal. Floran på strandängarna innehåller flera betesgynnade växter, t ex blåsklöver, majviva, kustarun och strandrödtoppa.

Sunden runt Gålö bra för strömmingsfiske

Stora delar av södra Gålö består av tallbevuxna bergsryggar. En av de mer markerade ryggarna slutar i nordost med Havtornsudd. På bergsryggen återfinns en av de minst påverkade tallskogarna. I ekdungen på udden finns både kungsängslilja och buskstjärnblomma. I Gålös sydvästra hörn, vid Östra Bondäng, finns några fina hagmarker med ovanliga växter, t ex låsbräken, vårstarr och Adam och Eva. Genom flerårig fiskevård och utsättning av havsöring har ett av mellansveriges bästa öringvatten etablerats runt Gålö. Sunden runt Gålö är också kända för bra strömmings- och sikfiske.