Natur

Natur präglad av jord- och skogsbruk

Naturen har under århundraden präglats av ett tidvis intensivt jord- och skogsbruk. Ängs- och betesholmar hölls öppna. Skogarna gav bränsle och virke för eget bruk och för försäljning. Det senaste århundradet har stora delar av odlingslandskapet vuxit igen.

Återupplivade skärgårdsjordbruk

Enligt Skärgårdsstiftelsens synsätt är ett aktivt jordbruk den bästa landskapsvården. Stiftelsens förvärv av mark i dessa områden har inneburit att skärgårdsjordbruken har återupplivats, ett på Hjälmö, och ett på Lådna, har räddats för framtiden. De två jordbruken Västergården på Hjälmö och Oppgården på Lådna hör till skärgårdens större gårdar. De arrenderas av lantbrukare som är mycket engagerade i sitt värv och gör mycket för miljön på dessa öar. De arbetar också med skogsvård åt stiftelsen.

Djurfärja till sommarbetet

På Västergården, Hjälmö finns kor och får och på Oppgården, Lådna enbart kor, som tas med djurfärja ut till öarna runt om i reservaten för sommarbete. På dessa öar karaktäriseras markerna av det öppna landskapet. Betesdrift och slåtter innebär att markerna hålls öppna och att jorden används rationellt men med traditionella metoder.