Natur

En flack ö med vacker naturskog

På Lidön finns både artrika lundar och några av norra skärgårdens mest opåverkade naturskogar. Hela ön är flack och skogen domineras av gran men lövinslaget är bitvis stort. Främst runt säteriet finns en hel del gamla ädellövträd. Bakom säteriet ligger en mycket gammal park som är under varsam restaurering.

Hällmarksgranskog

Längs öns norra stränder och nordost om Österhamn finns en särpräglad vegetationstyp som kallas hällmarksgranskog. Barrskogens allra äldsta träd är tallarna, några av dem daterade till ca 200 år. En del odlingsmarker finns kvar som rester av ett tidigare jordbruk. Ett nytt jordbruk startade 2002 med syfte att återställa det gamla jordbrukslandskapet. Vid Norrsundet finns en fin havsstrandäng med artrik flora.

Gott om havsörn

Ön hyser utan tvekan ett rikt fågelliv. Mest påfallande är förekomsten av rovfåglar och nötkråka. Fiskgjuse och duvhök häckar på ön, troligen också ormvråk. Nötkråkor är vanliga på Lidön och de finner gott om föda i hässlena. Andra fåglar är t ex rosenfink, gransångare, gärdsmyg, spillkråka, skogsduva och häger. Havsörnens silhuett passerar ofta förbi och störst chans att få se någon är på sensommaren och hösten.