Natur

Rikt fågelliv och öppna hällmarker

Öarna består till stora delar av hällmarker. De öppna hällmarkerna är bevuxna med gles tallskog. I skyddade lägen finns mindre lövskogspartier. I större fuktiga svackor i berget förekommer moss- och kärrvegetation med bla vitmossor, tuvdun, ängsull, tranbär och skvattram. På Lilla Husarn växer ett idegransbestånd. Reservatet har ett rikt fågelliv, framför allt Stora Saltkråkan, Husarholmen och kringliggande småöar är värdefulla för sjöfågel som ejder, vigg och skrak.