Natur

Stor sandlåda med betydelse för fågellivet

Nåttarö kan närmast liknas vid en jättelik sandlåda. Sandfälten på Nåttarö tillhör nämligen de största i Stockholms skärgård. Ön är relativt flack och skogen utgörs till stor del av tallar. På stränderna växer en rad ovanliga växter, t ex sandstarr, strandviol, saltarv, trift, marviol och sandrör. En bit innanför dynerna vid Storsand växer den märkliga sodaörten på sin nordligaste lokal i landet. Nåttaröfladen med sina många små kobbar och skär har stor betydelse för fågellivet. Både änder, gäss och svanar trängs här med måsar, tärnor och vadare. Förutom de vanligare änderna finns både gravand, snatterand och bergand. På södra delen av Nåttarö ligger Blåbärsmossen, som omges av sumpskog. Mossen, som delvis är svagt välvd, ger ett mycket orört intryck. På Nåttarö finns utplanterade dovhjortar.

Norr om Nåttarö ligger Ängsholmen. Här finns en välutvecklad lundflora med ovanligare arter som lundskafting, lundelm, spenört, grönvit nattviol och tandrot. Fågellivet är rikt med t ex rosenfink, grönsångare och ibland härmsångare.