Natur

Riddersholm – ett måste för naturälskaren

Riddersholm är ett kustområde med mycket omväxlande natur. Mångfalden innefattar varierande naturtyper såsom ädellövlundar, granskogspartier, ängsmarker och havsstränder. I lundområdena finns ett rikt fågelliv och praktiskt taget alla lundväxter som förekommer i Roslagen. Lav-, moss- och svampfloran är mycket artrik. Området hyser ett antal rödlistade arter och är därför oerhört intressant ur natursynpunkt.