Stensholmen

Symbol för naturreservat

Reservatet omfattar sydvästra delen av Stora Stensholmen samt småöarna Korpholmen och Björkgrunden. Öarna är uppbyggda av morän med inslag av hällmarker. Stora Stensholmen präglas av gammal barrskog som är relativt opåverkad av skogsbruk.

Ön ger ett naturskogsartat intryck. Det finns spår av gammal ängsmark på södra delen av ön. Tanken är att ängen ska restaureras. Även Korpholmen och Björkgrunden är skogtäckta. Djurlivet på öarna är rikt. Stensholmsfladen nyttjas flitigt av det båtburna friluftslivet.

Ingen reguljärtrafik

Stensholmen ligger 1,5 km / knappt en sjömil från närmaste fastlandsförbindelse och saknar reguljär båttrafik.