Kultur och historia

En av skärgårdens viktigaste fiskeplatser

Svenska Högarna har gamla anor. Ön var redan under 1400-talet ett livligt frekventerat fiskeskär. Den detaljerade 45 paragrafer långa fiskestadga som utfärdades där i slutet av medeltiden antyder att det måste ha varit en av skärgårdens viktigaste fiskeplatser.

Kronofisket ”Swenska-hoga” förlänades under 1600-talet till Lennart Torstensson och hans grevskap i Roslagen. Men i samband med reduktionen i slutet av 1600-talet indrogs fisket till kronan och beskattades. Under större delen av 1700-talet fram till 1870-talet då kronan expropierade öarna hörde Svenska Högarna till gården Toftesta i Össeby-Garn. Efter expropieringen markerades en ny epok i Svenska Högarnas historia, då ön fick sin roll som fyr och lotsplats.

Svenska Högarnas fyr

Det var Gustav von Heidenstam, far till författaren Verner von Heidenstam som konstruerade den 18 meter höga fyren som uppfördes 1874. Sjöfartsverket planerade i slutet av 80-talet att riva fyren eftersom den var mycket nedgången och inte längre ansågs ha något nautiskt värde. Efter en kraftig opinionsyttring rustade istället Sjöfartsverket fyren och skänkte 1993 fyren till den då nybildade stiftelsen, Edward Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas Fyr där Skärgårdsstiftelsen är en av stiftarna.

Besvärlig navigation krävde lotsning

Navigeringen förbi den grunduppfyllda skärgård som omger Svenska Högarna var besvärlig och i slutet av 1700-talet genomdrevs att två skärgårdsbor från Kudoxa och Rödlöga skulle finnas tillgängliga för lotsning vid Svenska Högarna. I ”Den svenska lotsen” konstaterades 1853; ”emot Svenska Högarna är botten så belamrad med grund och klippor att hela fältet i svåra stormar synes övferallt bryta och blifver äfventyrligt att komma nära”. Men 1855 byggdes äntligen en efterlängtad båk och 1874 fyren med det 18,4 meter höga tornet av järn.

Svenska Högarna är en av få utsjöplatser i Stockholms skärgård som fortfarande är åretrunt bemannad. Bemanningen var allvarligt hotad så sent som i början av 1980-talet, men en överenskommelse mellan de berörda parterna innebar att Skärgårdsstiftelsen tog över huvudmannaskapet för verksamheten från SMHI.

Idag har ny teknik kommit att spela en för det forna kronohamnsfisket något överraskande roll. En 38 meter hög mobilmast och länkstation har installerats på ön.