lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Avlopp och vatten

I de hus som har vattentoalett får man i toaletten inte spola ner något miljöfarligt avfall. Sådant kan orsaka stora problem i avloppsbrunnar, reningsverk – eller i Östersjön. En god regel är att inte spola ner något som inte passerat din mun, förutom toapapper.

Avloppsbrunnar

För tömning av avloppsbrunnar (tre- eller tvåkammarbrunnar) hörande till enbostadshus svarar respektive hyresgäst. Hyresgäst beställer och bekostar tömningen. Tömning ska ske årligen. I flerbostadshus åvilar detsamma hyresvärden. Vid utebliven tömning sätts infiltrationsledningar mm igen, och då kan hyresgästen i värsta fall bli ersättningsskyldig.

Eventuella avloppspumpar hörande till enbostadshus ska skötas och underhållas av hyresgästen.

Torrdass

Om bostaden är försedd med Torrdass svarar hyresgästen för tömning av latrin-tunnan. Tunnan töms i en kompostlåda för kompostering. Latrintunnan får inte tömmas i sjön. Kompostlåda och latrintunna bekostas av hyresvärden.

Vatten

Rinnande vatten till handfat, diskho, dusch, diskmaskin, tvättmaskin etc får INTE installeras inom, eller utanför, byggnad hörande till stiftelsen utan stiftelsens skriftliga godkännande.

Då dricksvatten är en bristvara i skärgården, måste du spara på vattnet. Många bostäder får sitt vatten från bergborrade brunnar, och dessa har nästan alltid en begränsad kapacitet. De får därför inte överutnyttjas. Överuttag kan medföra bl.a saltvatteninträngning, vilket kan göra brunnen obrukbar för framtiden.

Var sparsam

På grund av vattenbristen ska inte gräsmattor vattnas eller bilar tvättas med färskvatten. Bilar bör av miljöskäl endast tvättas där det finns en tät asfalt- eller betongplatta med oljeavskiljare. I Gruvbyn på Utö tillverkas allt färskvatten från havsvatten, vilket ger ett utmärkt men kostsamt vatten.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.