fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Naturvård och miljöövervakning

Skärgårdsstiftelsens naturvårdare och tillsynsmän har ett ständigt pågående arbete med naturvård på våra områden. Det handlar om röjning, renhållning och att hålla landskapet öppet. Inom projektet Levande skärgårdsnatur bedrivs även miljöövervakning.

Alla stiftelsens områden är omvandlade till naturreservat. Förutom tillsynsmännen och naturvårdarna som arbetar med röjning, renhållning och tillsyn ute i reservaten finns det också flera småskaliga skärgårdsjordbruk på stiftelsens områden. De håller landskapet öppet med hjälp av sina betesdjur, som ofta flyttas runt mellan holmar och öar.

Småskaligt skogsbruk

Skogsbruket bedrivs främst i småskalig form av naturvårdarna, tillsynsmännen och jordbruksarrendatorerna. De röjer upp marker till gagn för naturvärden, friluftsliv och vilt.

Värnar hotade arter

Inom projektet Levande skärgårdsnatur bedrivs ett riktat naturvårdsarbete för att värna hotade växt- och djurarter i Stockholms skärgård. I projektet ingår bland annat inventeringar av fågelarter, säl och vissa växter. Genom projekt Levande skärgårdsnatur kan problem upptäckas snabbt så att åtgärder snabbt kan sättas in. Arbetet med inventeringar och rapportsammanställningar har pågått i närmare trettio års tid.