lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Miljöövervakning

Under mer än 30 år har Skärgårdsstiftelsen i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Naturskyddsföreningen gjort inventeringar i syfte att främja och bevara ett rikt växt- och djurliv i skärgården. Projektet går under namnet Levande skärgårdsnatur.

Arbetet inom projekt Levande skärgårdsnatur har pågått sedan 70-talet. Det är ett kontinuerligt pågående arbete, vilket gör att när förändringar upptäcks kan åtgärder snabbt vidtas för att åtgärda problem och störningar. Skärgårdsstiftelsen är involverade i arbetet, tillsammans med forskare vid en rad olika institutioner som också bearbetar resultaten av fältarbetet.

Örnstammen räddad

Under 1970- talet slog miljögifterna ut nästan hela havsörnstammen. Insikten spred sig om att något måste göras. Då startade Naturskyddsföreningen projekt Havsörn där Skärgårdsstiftelsen under mer än 30 års tid har bistått med transporter vid inventeringsarbeten och vinterutfodringar med giftfri föda. Projektet har, i kombination med förbuden mot DDT och PCB, resulterat i att det idag inte är en sensation att få se en havsörn avteckna sig mot skyn. Varje år föds nu 50–60 nya havsörnsungar och det börjar faktiskt bli trångt mellan reviren. Det här visar att det går att bryta en negativ trend och förbättra chanserna för utsatta arter, vilket är en del av projektets idé.

Omfattande kartläggning

Varje år sammanställer projekt Levande skärgårdsnatur en fyllig årsrapport som bygger på omfattande inventeringar av utvalda djur i skärgården. I rapporten kartläggs våra kustfåglar. Rapporten tar också upp mellanskarvens utbredning, tillståndet för gråsäl, havsörn och berguv.

LAdda ner Fågeldata

Skärgårdsstiftelsens geodata

Levande skärgårdsnatur 2022

Projektansvarig

Projektansvarig
Ulrika Palmblad
Tel: 08-123 124 00
E-post