fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skog angripen av barkborrar

Under vintern 2021 påbörjar Skärgårdsstiftelsen skogliga åtgärder i flera av våra naturreservat i Stockholms skärgård.

Barkborreangripen granskog
Granskogen i bla Käringboda NR har nu så stora angrepp av granbarkborre att flera områden med granskog kommer att tas ner. Många granar har dött och sannolikt finns barkborrarna spridda i hela reservatet. Åtgärden syftar till att minska risken för att barkborren sprids vidare i reservatet men också för att försöka hejda spridningen till intilliggande grannfastigheter. Angreppen började efter den torra och varma sommaren 2018 då ca ett 30-tal angripna träd hittades, efter sommaren 2019 ökade det till flera hundra träd och en mindre avverkning gjordes för att försöka minska spridningen. En inventering gjordes över hela reservatet under hösten 2020 och vi kan nu konstatera att angreppen finns över hela reservatet och vi räknar nu antalet döda träd i tusental.

Barkborreåtgärder kommer även att göras under vinter och vår 2021 på Häringe-Hammersta, Gålö, Björnö, Utö, Ålö och Rånö.

Klimatförändringar
Angreppen av barkborre är en tydlig effekt av ett förändrat klimat och i de torrare delarna av östra Götaland och Svealand ser vi de senaste 5-6 åren mycket stora skador och en trolig utveckling mot ett förändrat skogslandskap där granen inte längre kommer att ha en så dominerande ställning som under de senaste 70 åren. En utveckling som redan slagit igenom med full kraft i t.ex Tyskland och Tjeckien där hela landskap har drabbats av en mycket stor skogsdöd och nära 100% av granen är borta. Kvar finns bara ungskog och planteringar som inte är intressanta för barkborren.

För att hejda den utvecklingen har projektet ”stoppa borrarna” skapats av bl.a Skogsstyrelsen för att om möjligt rädda en del av de stora värden som finns i våra granskogar, både naturvärden och ekonomiska värden. Vi måste trots att det är ett reservat bidra till detta arbete och därför kommer flera områden här att avverkas. För att ha en chans att lyckas stoppa spridningen av barkborrar måste också många träd runt de torra, som idag är gröna, avverkas då barkborrarna redan börjat jobba sig igenom även dessa träd.

Riskträd
De granar som står kvar, som är eller blir angripna av barkborrar, blir efter några år riskträd då de efterhand kommer att falla, vilket kan hända när som helst utan förvarning. Dessa kan därför utgöra en risk för besökare i reservatet. Vi kommer att behöva fälla torra träd under många år, särskilt längs leder och i områden med många döda träd. Vissa skötselområden i reservatet är dock avsatta för fri utveckling och i dessa kommer de flesta träd att behöva stå kvar. Här kommer vi att sätta ut varningsskyltar som vi ber alla besökare att respektera nogsamt. Det är för er egen säkerhets skull, tills alla de döda träden ligger på marken. Detta kommer att ske under en tidsperiod på ca.10 år.

Avverkning
Avverkningen av granskogen kommer att utföras av stora skördare och skotare och vi ber er besökare att ta hänsyn till detta. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter till maskinerna när arbetar! Vi kommer också under arbetet stänga av några leder av säkerhetsskäl. Följ de anvisningar som finns på aktuella skyltar. Stora och moderna maskiner ger mindre markskador eftersom marktrycket fördelas bättre med flera och bredare hjul. Det kan dock ändå bli vissa körskador på mark och stigar och då kommer vi att arbeta med att återställa dessa. Arbetet med maskiner beräknas pågå under januari-maj 2021.

Framtidens skog
Granskogen i de flesta av ovan nämnda reservat planterades från 1950-talet fram till 1985 på det som då främst var åkermark, skogsbeten eller betad hagmark. När Skärgårdsstiftelsen nu tar ner granarna kommer vi att arbeta för att området istället övergår till blandskog med tall och mycket lövträd och förhoppningsvis också inslag av ek och andra ädla lövträd. En del ytor kommer att planteras och andra föryngras genom frö från gamla tallar och lövträd.

Det kommer att ta ca 10-20 år innan vi har tillbaka en skogskänsla på de kala ytorna men sedan kommer utvecklingen gå snabbt. I framtiden kommer våra reservatsbesökare att ha ljusa, fina blandskogar att besöka, med flera olika sorters träd som i sin tur skapar förutsättningar för en större biologisk mångfald. Förutom att fler arter bidrar till ett starkare ekosystem skapas också ett mer robust landskap som genom artrikedomen binder mer koldioxid och därigenom också blir ett viktigt instrument för att bromsa klimatförändringarna.