lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skog angripen av barkborrar

Skärgårdsstiftelsen utför skogliga åtgärder i skogar som angripits av granbarkborrar. Syftet är att minska spridningen av barkborrar. Men också att minska risken för fallande träd vilka utgör en stor risk för våra besökare. För Skärgårdsstiftelsen handlar det även om att fortsatt kunna hålla dessa områden öppna för friluftslivet.

Avverkningar sker endast i skötselområden där skogsbruk är angivet som skötselmetod enligt skötselplanen för naturreservaten eller där det specifikt står att gran ska avverkas för att gynna andra naturvärden som t.ex. gamla ekar och tallar eller hagmarker som växer igen. Inga avverkningar sker i särskilt skyddade skötselområden enligt naturreservatens skötselplaner eller i nyckelbiotoper.

I angripna skötselområden där skogsbruk kan bedrivas följer Skärgårdsstiftelsen Skogsstyrelsens riktlinjer för bekämpning av granbarkborre i riskbestånd, vilket de aktuella områdena är.

Barkborreangripen granskog

Granskogen i bl.a. Käringboda och Häringe-Hammersta naturreservat har haft stora angrepp av granbarkborre och flera skötselområden med granskog har tagits ner under 2021 och några mindre områden kommer att tas även under 2022. Här gör vi större uttag av gran men kommer också att lämna döda träd i större och mindre grupper för att gynna arter som är knutna till död ved. Åtgärden syftar till att minska risken för att barkborren sprids vidare i reservatet men också för att försöka hejda spridningen till intilliggande fastigheter. Angreppen började efter den torra och varma sommaren 2018 då ca ett 30-tal angripna träd hittades. Efter sommaren 2019 ökade det till flera hundra träd och en mindre avverkning gjordes för att försöka minska spridningen. En inventering gjordes över hela reservatet under hösten 2020 då vi konstaterade att det var spritt över båda reservaten.

Klimatförändringar

Angreppen av barkborre är en tydlig effekt av ett förändrat klimat. I de torrare delarna av östra Götaland och Svealand har det, de senaste 5-6 åren, varit mycket stora skador och en trolig utveckling mot ett förändrat skogslandskap där granen inte längre kommer att ha en så dominerande ställning som under de senaste 70 åren. En utveckling som redan slagit igenom med full kraft i t.ex. Tyskland och Tjeckien där hela landskap har drabbats av en mycket stor skogsdöd och nära 100% av granen är borta. Kvar finns bara ungskog och planteringar som inte är intressanta för barkborren.

För att hejda den utvecklingen i Sverige har Skogsstyrelsens projekt ”stoppa borrarna” skapats för att om möjligt rädda en del av de stora värden som finns i våra granskogar, både naturvärden och ekonomiska värden. Skärgårdsstiftelsen har, tillsammans med andra fastighetsägare, ett ansvar att hjälpa till i projektet. För att ha en chans att lyckas stoppa spridningen av barkborrar måste också många gröna träd, som står runt de torra och döda, avverkas då barkborrarna redan börjat sprida sig även till dessa träd.

Riskträd

De granar som står kvar, som är eller blir angripna av barkborrar, blir efter några år så kallade riskträd då de efterhand blir instabila och kommer att falla, vilket kan hända när som helst utan förvarning. Vi kommer att fälla träd under många år i de skötselområden där vi får bruka skogen. Vissa skötselområden i reservatet är avsatta för fri utveckling och i dessa kommer de flesta träd att stå kvar. Vi kommer även att fälla riskträd längs stigar och leder, vilket vi också får göra i skötselområden för fri utveckling.

Det är naturligt att det finns döda träd i en skog men i de angripna skogarna handlar det om hundra- till tusentals träd inom ett och samma område, som inom några år kommer att börja falla. Det ser vi som en risk för besökare i reservaten. Vi kommer att informera så mycket vi kan om eventuella risker i våra reservat men omfattningen av döda träd kommer att vara stor. Därför uppmanar vi alla besökare att vara observanta på hur det ser ut i skogarna och att undvika att vistas i närheten av torra, döda träd. Vi ber alla besökare att nogsamt respektera information om eventuella risker. Informationen är för er egen säkerhets skull. Det kommer att ta cirka 10-15 år tills alla de döda träden ligger på marken.

Avverkning

Avverkningen av granskogen kommer att utföras av moderna större skördare och skotare som ger mindre markskador eftersom marktrycket fördelas bättre med flera och bredare hjul. Det kan dock ändå bli vissa körskador på mark och stigar men vi gör allt vi kan för att förhindra det och kommer i så fall att arbeta med återställande om vi behöver. Arbetet med maskiner beräknas pågå under januari-maj 2021. Vi ber er besökare att ta hänsyn till detta. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter till maskinerna när dessa arbetar! Vi kommer också under arbetet stänga av några leder av säkerhetsskäl. Följ de anvisningar som finns på aktuella skyltar.

Framtidens skog

Granskogen i de flesta av ovan nämnda reservat planterades från 1950-talet fram till 80-talet på det som då främst var åkermark, skogsbeten eller betad hagmark. När Skärgårdsstiftelsen nu tar ner granarna kommer vi att arbeta för att området istället övergår till blandskog med tall och mycket lövträd och förhoppningsvis också inslag av ek och andra ädla lövträd. En del ytor kommer att planteras och andra föryngras genom frö från gamla tallar och lövträd.

Det kommer att ta cirka 10-20 år innan vi får tillbaka en skogskänsla på de kala ytorna men sedan kommer utvecklingen gå snabbt. I framtiden kommer våra reservatsbesökare att ha ljusa, fina blandskogar att besöka, med flera olika sorters träd som i sin tur skapar förutsättningar för en större biologisk mångfald. Förutom att fler arter bidrar till ett starkare ekosystem skapas också ett mer robust landskap som genom artrikedomen binder mer koldioxid och därigenom också blir ett viktigt instrument för att bromsa klimatförändringarna.