fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skogsvård

Skogen i skärgården är unik och viktig att bevara. Skärgårdsstiftelsen arbetar i första hand med småskaliga metoder där skogsbruket gynnar skogens utveckling.

Skärgårdsskogen utgörs till absolut största delen av kulturskog. Vi strävar efter att bedriva ett småskaligt skogsbruk och att skogen ska inriktas mot olikåldrighet och variation i trädslagen. Syftet med skogsbruket är att skapa skogsmarker av intresse för djurliv och flora och därigenom för besökaren, samt att bevara det gamla skärgårdsskogsbrukets kulturhistoriska särdrag.

Yxa och häst

Skogshuggning sker på stiftelsens områden för att vårda skogen till gagn för naturvärden, friluftsliv och vilt. Vissa områden med äldre skog lämnas för fri utveckling. Så långt det är möjligt betas skogen av betesdjur från stiftelsens jordbruk. Avverkningsmetoderna är ofta småskaliga och ibland används häst för att dra ut timret istället för maskiner som kan förstöra naturen.

Återskapa och behålla

Alla stiftelsens områden är naturreservat och har sina skötselplaner med noga reglerade föreskrifter om hur markerna ska skötas. Röjning sker kring åker- och ängsmarker för att på så vis återskapa och behålla det varierande odlingslandskapet som är karaktäristiskt för skärgården.