fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Miljöpolicy

Skärgårdsstiftelsen ska sträva efter en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad förvaltning av våra skärgårdsområden.

Skärgårdsstiftelsen ska, utöver att följa den rådande miljölagstiftningen, arbeta för att minimera och undvika negativ miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Miljöarbetet ska utföras och redovisas så att andra aktörer i skärgårdsregionerna kan påverkas och inspireras till likartade miljömål. Vi ska också uppmuntra våra besökare att minska sin miljöpåverkan när de besöker våra områden.

Miljömål

Skärgårdsstiftelsen ska sträva efter att ha årliga miljömål inom policyns olika delområden.

Transporter

Skärgårdsstiftelsen ska arbeta för att minska och effektivisera transporter och bränsleförbrukning. Stiftelsen ska också verka för att öka användandet av mer miljövänliga drivmedel. Stiftelsen bör vara ett föredöme när det gäller rena båtbottnar och visa på alternativ till bottenmålning.

Energianvändning

Skärgårdsstiftelsen ska arbeta för att minska och effektivisera energiförbrukningen inom verksamheten. Stiftelsen ska verka för att utöka användandet av mer miljövänliga och förnyelsebara energikällor.

Vattenanvändning

Skärgårdsstiftelsen ska arbeta för en minskad vattenanvändning samt sprida information om bristen på vatten i skärgården. Våra reningsverk ska sträva efter att reducera näringsläckage till Östersjön. Stiftelsens bostadsbyggnader och anläggningar ska ha godkända VA-anläggningar.

Kemikalier och andra farliga ämnen

Skärgårdsstiftelsen ska sträva efter att begränsa användningen av kemikalier och andra farliga ämnen. Stiftelsen bör informera om och uppmana personalen att använda miljövänliga alternativ.

Byggnader

Vid renoveringar och nybyggnation bör miljöanpassade material användas i största möjliga mån. Materialet och dess påverkan på miljön under hela processen från tillverkning och användning till rivning och återvinning bör beaktas. Skärgårdsstiftelsen ska sträva efter att effektivisera energianvändningen, vilket bör tas med i planeringen av byggnationer. Tryckimpregnerat virke ska undvikas med undantag för byggnationer som är direkt utsatta för vatten- och/eller markkontakt.

Verksamhetens egna produkter och processer

Skärgårdsstiftelsen ska sträva efter att minska pappersanvändningen och det papper som används ska vara miljömärkt.

Avfall och avfallshantering

Skärgårdsstiftelsen ska arbeta för att minska mängden avfall. Återanvändning och återvinning ska eftersträvas. Latrin från torrtoaletter bör tas omhand lokalt och på ett sätt som inte tillför näringsämnen till Östersjön. Möjlighet till tömning av båttoalett ska finnas vid större hamnar.

Jordbruk och skogsbruk

Skärgårdsstiftelsen ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden inom naturreservaten. Inom stiftelsens jordbruk och skogsbruk bör, om möjligt, användningen av bekämpningsmedel helt uteslutas. De utarrenderade jordbruken bör bedrivas ekologiskt, vilket ska kontrolleras av godkänt certifieringsorgan. Skärgårdens skogsbruk ska sträva efter att bli FSC-certifierade (Forest Stewardship Council). Inventeringar av flora och fauna inom stiftelsens skärgårdsöar bör göras regelbundet och resultaten bör göras tillgängliga för allmänheten.

Inköp

Skärgårdsstiftelsen ska verka för resurshushållning och arbeta för att minska förbrukningen av varor. Vid inköp ska ekologiska och miljömärkta varor föredras. Vid upphandling av varor eller tjänster ska stiftelsens miljöpolicy gälla. Vid upphandling av entreprenader enligt LOU ska miljöpolicyn ingå i förfrågningsunderlaget och gälla som villkor vid anbudsprövning.

Arrendatorer och hyresgäster

Skärgårdsstiftelsens arrendatorer och hyresgäster ska informeras om och uppmanas följa miljöpolicyn, vilken även ska ingå som del i hyres- eller arrendeavtalet. Arrendatorer med kommersiell verksamhet såsom värdshus, krogar, vandrarhem etc. samt företag eller organisationer som anordnar aktiviteter på Skärgårdsstiftelsens mark och vatten bör uppmuntras att bedriva sin verksamhet i linje med stiftelsens miljöpolicy.