lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighet till mark som ägs eller förvaltas av Skärgårdsstiftelsen

Allmänt om tillgänglighet

Mer än 10 procent av befolkningen beräknas ha någon form av funktionsvariation. Därtill kommer den åldrande befolkningen, som är van att resa och vara aktiva. De flesta kommer att vilja fortsätta med resor och utflykter långt efter pensioneringen oberoende av minskad rörlighet eller andra funktionsnedsättningar.

Enligt  undersökningar avstår många från resor på grund av brist på tillgängliga turistmål/destinationer samt på grund av avsaknaden av kontrollerad tillgänglighetsinformation.

Allt sedan FN slog fast standardreglerna för delaktighet på lika villkor har arbetet för ökad tillgänglighet varit en viktig del av handikappolitiken i EU och medlemsstaterna.

De svenska riktlinjerna för tillgänglighet har presenterats i regeringens proposition ”Från patient till medborgare” 1999/2000:79. I denna anges tre inriktningsmål:

1. Se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer
2. Skapa ett tillgängligt samhälle
3. Förbättra bemötandet

Den 1 oktober 2004 trädde lagen i kraft som föreskriver tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid nyanläggningar.

Tillgänglighet innebär att personer självständigt kan ta sig fram i miljön, ensam eller med medhjälpare. Användbarhet innebär det ska vara möjligt att vistas i miljön och använda den till vad den är avsedd för, t ex bad, övernattning eller måltider.

Skärgårdsstiftelsen, mål för tillgänglighet

Redan från bildandet 1959 fanns friskvårdsaspekterna med som ett av motiven till Skärgårdsstiftelsens förvärv av mark i skärgården. Ambitionerna att med riktade insatser göra skärgården mer tillgänglig för personer med funktionsvariation blev dock konkreta först i mitten av 1990-talet. 1998 presenterade stiftelsen inventeringsrapporten ”Tillgänglighet i Stockholms skärgård” och en första specialbroschyr kunde därefter spridas till allmänheten. 2004 inledde stiftelsen ett samarbete med Waxholmsbolaget, vilket resulterade i en broschyr med beskrivningar både över fartygens och vissa områdens tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Skärgårdstiftelsens insatser för ökad tillgänglighet har i första hand riktats mot rörelsehandikappade. Insatserna för att underlätta för rullstolsburna att komma i kontakt med skärgården gagnar också personer med gångsvårigheter och familjer med barnvagnar.

Skärgårdsstiftelsens övergripande målsättning bör vara att dess marker och anläggningar är tillgängliga för alla och så långt möjligt även tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer. Stiftelsen ska därvid kunna erbjuda personer med funktionsvariationer ett antal representativa resmål i skärgården som speglar både inner-, mellan- och ytterskärgård.

Behovet av en uttalad policy för tillgänglighet

En tillgänglighetspolicy för Skärgårdsstiftelsen ska verka som styrmedel och göra det möjligt för stiftelsen att både ta ansvar och driva frågor som kan öka skärgårdens tillgänglighet. Stiftelsen är en starkt decentraliserad organisation med personal verksam från Örskär i norr till Järflotta i söder. På stiftelsens områden finns också ett stort antal entreprenörer som svarar för driften av en lång rad publika anläggningar som t ex krogar, vandrarhem, campingplatser och stugbyar. Genom en uttalad policy för tillgänglighet ökar möjligheterna att finna stöd och engagemang såväl bland stiftelsens fältpersonal som det stora antalet entreprenörer och samarbetspartners som är verksamma på de områden stiftelsen äger och förvaltar.

Ytterligare skäl för att uppmärksamma tillgänglighetsfrågorna i skärgården bottnar i att Waxholmsbolaget har förnyat stora delar av sitt tonnage och att de nya fartygen har god handikappanpassning. Båttransporten är inte längre ett hinder för personer med funktionsnedsättning att ta sig ut i skärgården.

Skärgårdsstiftelsens områden ur tillgänglighetsperspektiv

I fråga om områdenas nåbarhet kan de delas in i två kategorier:

A. Områden som kan nås med bil eller buss
B. Områden som kan nås med reguljär båt

Aktuella områden som kan nås med bil eller buss

Riddersholm Vandrarhem, camping, promenadvägar, TC/WC/RWC
Östra Lagnö Promenadvägar, fiskebrygga, bad, RTC
Björnö Promenadvägar, bad, TC/RTC
Gålö Camping, stugor, servering, promenadvägar, bad, TC/RWC
Häringe Promenadvägar, bad, TC
Kärringboda Promenadvägar, bad, TC/RTC

Aktuella områden som kan nås med reguljär båttrafik

Arholma Vandrarhem, promenadvägar, bad, TC
Fejan Vandrarhem, krog, proviantbod, bad, promenadvägar, TC/WC
Lidö Stugor och rum, krog, promenadvägar, bad, TC/WC
Finnhamn Vandrarhem, krog, stugor, affär, promenadvägar, bad, TC/RTC/RWC
Grinda Vandrarhem, hotell, stugor, affär, promenadvägar, bad, WC/TC/RTC,
Lådna Affär, promenadvägar, bad, TC,
Gällnö Vandrarhem, affär, promenadvägar, bad, TC,
Nämdö Krog, servering, affär, promenadvägar, TC/RTC
Utö Hotellstugor, vandrarhem, värdshuset, Dannekrogen, affär, bageri,
väntsalen, bad, WC/RWC/TC
Rånö Stugor, restaurang, promenadvägar, bad, TC
Nåttarö Stugor, promenadvägar, bad, TC

I utflyktsguiden ”Skärgård för alla” presenterar stiftelsen i samarbete med Waxholmsbolaget sex områden som f.n. bedöms ha bäst förutsättningar att fungera som utflyktsmål för personer med rörelsehandikapp. Dessa områden är:

Finnhamn (vissa stugor handikappanpassade, restaurang med RWC)
Grinda (handikapptoalett, promenadvägar, vandrarhem o RTC)
Utö (handikapptoaletter, Utö Värdshus och Dannekrogen tillgängliga)
Östra Lagnö (handikapptoaletter RTC, promenadvägar, fiskebrygga)
Björnö (handikapptoalett RTC badbrygga, promenadvägar)
Nämdö (handikapptoalett RTC, promenadväg)

Utöver dessa områden finns ytterligare några med viss handikappanpassning,
t ex genom tillgång till handikapptoalett (oftast torrdass).

Insatser för att öka tillgängligheten på stiftelsens områden

Det är i allmänhet enklare att beskriva tillgängligheten till byggnader och stadsmiljöer än till skärgårdsnaturen. Exempelvis påverkas framkomligheten av vädret, då regn gör marken mjuk och tungkörd för en rullstol. De svårigheter och hinder man möter är ofta relativa, exempelvis genom att naturen är mer eller mindre kuperad.

Skyltars placering och utformning är ofta betydelsefulla för att även besökare med andra handikapp än rörelsehinder (t ex synskadade) skall kunna känna trygghet vid besök på Skärgårdsstiftelsens områden.

Ett arbete för att öka tillgängligheten omfattar främst fysiska insatser i både terräng, byggnader och skyltningsprogram, men kräver också utförliga beskrivningar av områdena och de platser som kan vara aktuella att besöka. En resa ut i skärgården måste planeras och resenären med rörelsehinder vill på förhand veta att resmålet inte erbjuder oöverstigliga svårigheter.

Följande områden är aktuella att beakta:

• Uppgifter om vägar och stigars längd, stigningar och beläggning
• Skyltars placering och utformning
• Toaletter med angivande om de fungerar för utomhusrullstol och/eller elrullstol
• Vilomöjligheter med bänkar och bord efter vägen
• Beskrivning av sevärdheter med vägbeskrivning
• Parkeringsplatser med information om särskilda handikapplatser samt avgifter
• Informationstavlornas placering och innehåll
• Rekommenderade gångstråk
• Entréer till byggnader som finns att besöka
• Badmöjligheter med omklädningsmöjligheter och toaletter
• Vandrarhemmens tillgänglighet, ramper, toaletter, sovrum
• Stugbyar, ramper, toaletter, dörrbredd, markförhållanden
• Restauranger och caféers tillgänglighet
• Tillgänglighet hos skärgårdshandlare, kiosker m.m.
• Uthyrning/utlåning av elmopeder
• Uppgifter om medhjälpare behövs

Inriktning för ökad tillgänglighet på stiftelsens områden

Arbetet med ökad tillgänglighet av stiftelsens områden bör löpa efter två linjer. Fortsatt utvecklingsarbete av områden som redan har vissa anläggningar eller arrangemang för funktionsnedsatta samt etablering av några nya områden.

Förbättringar på befintliga resmål

Skärgårdsstiftelsen bör utveckla sin service för olika handikappgrupper på resmål som idag har en viss handikappservice. För närvarande finns viss service för funktionsnedsatta på nio av stiftelsens områden.

Inventering

Genomgångar av stiftelsens områden ur tillgänglighetssynpunkt bör göras löpande, t ex i samband med årliga inspektionsresor. Insatser som är möjliga att genomföra för ökad tillgänglighet noteras och läggs in i utvecklingsplanen för området.

Utbildning

Stiftelsens personal vars områden rymmer anläggningar eller arrangemang för personer med funktionsnedsättning bör ges en viss utbildning angående krav och kriterier för tillgänglighet.

Information

Utöver beskrivningarna i stiftelsens broschyr ”Skärgård för alla” ska stiftelsen fortlöpande samla information om tillgänglighet. Det kan gälla handikappanpassade rum på skärgårdsvandrarhem, handikapptoaletter m.m. Informationen läggs ut på stiftelsens hemsida.

En aspekt av tillgänglighet är språkförståelse. De utländska besökarna i Stockholms skärgård ökar i jämn takt. Stiftelsen eftersträvar därför att informationsmaterial; Informationstavlor och skyltar av olika slag även ska finnas i första hand på engelska.

Nybyggnation

Ingen till- eller ombyggnad bör projekteras utan att man beaktar tillgänglighetsaspekterna enligt Stiftelsens policy.

Vägar och stigar

Vid nyanläggning bör branta stigningar om möjligt undvikas. Vid grusning av väg ska ytskiktet vara så beskaffat att det underlättar framkomlighet för rullstolar och barnvagnar. Vilomöjligheter med bänkar och bord bör sättas upp utmed vägsträckor som idag används av personer med funktionsnedsättning.

Toaletter

Nya toaletter som ej är handikappanpassade ska i princip inte byggas på områden tillgängliga med bil eller reguljär båt.

Informationstavlor

Informationstavlor bör vara placerade på sådan höjd, och utformade så att de även kan läsas av tex rullstolsburna. Färgval och typsnitt beaktas för att öka läsbarheten för synsvaga och synskadade besökare.

Skyltar

Vägvisare och andra upplysningsskyltar utformas och placeras så att de kan läsas och uppfattas av besökare i rullstol och synskadade.

Turistanläggningarna

Inom Skärgårdsstiftelsens områden finns flera skärgårdsvandrarhem, ett par gästhem och ett antal uthyrningslägenheter. Områdena rymmer också krogar, enklare serveringar och stugbyar. Stiftelsens anläggningar bör undan för undan göras tillgängliga för rörelsehindrade. I detta arbete bör också stiftelsens arrendatorer inlemmas. Avsaknaden av rullstolsramper och höga trösklar är vanliga hinder som lätt kan åtgärdas.

Stränder och bad

Skärgårdsstiftelsen bör underlätta för rörelsehindrade att få tillgång stränder och bad.

Hjälpmedel

Skärgårdsstiftelsen bör underlätta för personer med funktionsvariationer genom uthyrningsservice på ett eller flera områden av eldriven rullstol, el-moped eller annat hjälpmedel.