lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsen har ett begränsat antal fritidshus och permanentbostäder i skärgården. Flera av dessa ligger på Utö, men det finns även på Idö, Riddersholm, Gålö och Kärringboda. Många av dessa byggnader är minnesmärken över äldre skärgårdskultur och besitter ett betydande kulturhistoriskt värde.

Det ställer stora krav på aktsamhet när man hyr ut byggnaderna särskilt om man ger hyresgästen ansvar för inre och yttre underhåll av byggnaden. Då intresse kan vara stort för flera byggnader är det bra om hyresgästen kan erbjuda en publik verksamhet som skapar förutsättningar för flera att kunna få tillgång till byggnaderna.

När Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har en byggnad som inte utnyttjas för uthyrning eller då hyresgästen säger upp kontraktet bör principen vara;

 • Byggnader som kan användas i en öppen och publik verksamhet eller bidra till en publikverksamhet, där fler besökare kan få glädje av byggnaden, ska hyras ut i det syftet. Vilket kan innebära korttidsuthyrning där så är möjligt och då det kan ge en ekonomisk vinst.
 • I vissa fall måste byggnaderna användas som personalbostad för att göra det möjligt för stiftelsen eller våra hyresgäster att erbjuda en bostad till någon som ska arbeta i skärgården permanent eller under säsong.
 • Om det inte föreligger möjlighet för en mer publik verksamhet eller ej heller föreligger behov av personalbostad så kan byggnad eller del av byggnad hyras ut till privatperson, om möjligt för permanent boende.
 • Vid uthyrning av fritidsbostad eller permanentbostad ska objektet annonseras på vår hemsida med beskrivning och med angivna villkor. Alla som är intresserade får anmäla sitt intresse.
 • Hyresgästen måste kunna göra sannolikt att den kan betala hyra och garantera att den tar på sig ansvaret att, själv eller med hjälp av köpta tjänster, förvalta och underhålla byggnaden utifrån de speciella krav som finns i bevarande av kulturbyggnader och aktsamhet i naturen.
 • Om flera anmäler intresse och kan leva upp till hyresvillkoren får lotten avgöra vem som erbjuds kontrakt.
 • Uthyrning sker, i normalfallet, med hyreskontrakt utan tidsbegränsning.
 • Överförande av hyreskontrakt från hyresgäst till deras barn ska inte ske, men vid en ny upplåtelse av byggnad ska barnen kunna konkurrera med andra intresserade på lika villkor. Make/maka, partner och sammanboende kan få överta kontrakt om man kan styrka att man sammanbott.
 • Det ska tydligt framgå av stiftelsens tryckta material och på hemsidan vilka principer som gäller för uthyrning av stiftelsens fritidshus och permanentbostäder.
 • Undantag från denna policy kan endast göras av styrelsen.
 • För stiftelsen tecknar Vd hyreskontrakt.
 • Kansliet ska årligen till arbetsutskottet redovisa en förteckning över nya hyresgäster, jordbruksarrendatorer samt fiske- och jaktinnehavare. Styrelsen ska skriftligen delges denna information.