lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Intervju med Vd Anna Waxin om vårt hållbara uppdrag

Skärgårdsstiftelsens Vision 2030 lyder ”Tillgängliga och hållbara skärgårdsmiljöer för nuvarande och kommande generationer”. Vad innebär den egentligen för Skärgårdsstiftelsen framåt och kommer vi att se ett annat Skärgårdsstiftelsen 2030 än det vi sett historiskt och ser idag?

Så här svarar Skärgårdsstiftelsens Vd Anna Waxin.

– För mig handlar det hela tiden om att ha fokus på uppdraget. Många blandar ihop Skärgårdsstiftelsens uppdrag med bland annat Regionens, Länsstyrelsens och kommunernas uppdrag och roller. Skärgårdsstiftelsen ska, som en av länets största fastighetsägare, förvalta och utveckla beståndet av byggnader, mark/skog och vatten.

– Vi ansvarar för att bevara och utveckla ett stort och stadsnära rekreationsområde som är en mycket viktig tillgång för både stockholmarna och besökare från övriga Sverige och världen. Det innebär att vi ska underhålla och hyra ut våra byggnader så att de ger en avkastning som används tillbaka cirkulärt för underhåll och utveckling. Våra naturvärden är vår viktigaste resurs och förvaltas för att bevara det unika skärgårdslandskapet och öka förutsättningarna för biologisk mångfald och en öppen landskapsbild. Genom att fortsätta att stödja besöksnäringen på ett hållbart sätt kan vi säkerställa att vi tillhandahåller en rekreationsplats i världsklass.

För att renodla i uppdraget har Skärgårdsstiftelsen delat upp verksamheten i en kommersiell del och en bidragsfinansierad bevarandedel med målet att 2025 vara helt självfinansierade i de kommersiella delarna.

– Detta för att, som vilken större fastighetsägare som helst, se till att intäkterna täcker utgifterna. Det skapar en bra grund för att realisera underhållsplaner och skapar trygghet för Skärgårdsstiftelsens hyresgäster så att vi, som hyresvärd, tar vårt ansvar fullt ut liksom att vi följer upp hyresgästernas åtaganden.

De senaste åren har det varit stort fokus på byggnadsbeståndet. 1998 växte innehavet med nära två tredjedelar när Stockholms stad skänkte sina marker och byggnader till Skärgårdsstiftelsen. Många av dem hade inte tagits om hand på många år och byggnaderna var rejält nedgångna och slitna. Skärgårdsstiftelsen har därför fått ett extra investeringsbidrag från Region Stockholm i två omgångar sedan 2016, vilket har skapat möjligheter att komma i kapp med det eftersatta underhållet. Bidraget har också varit villkorat med ett mål att öka de egna intäkterna med fem procent per år, detta för att ställa om organisationen för en hållbar framtida ekonomi. Tillsammans med ett stort arbete med att också se över Skärgårdsstiftelsens cirka 600 kommersiella avtal kopplat till byggnaderna, där många inte var omförhandlade sedan 1960-talet, har det nu skapats en grund för det fortsatta arbetet. Något som ihop med gåvor och andra bidrag kommer att bli oerhört viktiga för Skärgårdsstiftelsens överlevnad.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vi har kommit så långt med att skapa ordning och reda i vår egenfinansiering och bland våra avtal, där vi nu har en trygg bas för möjligheter till utveckling framåt.

För Anna är tankarna kring beståndet – behoven – planerna och prioriteringarna något som också genomsyrar alla delar av verksamheten.

– Vi arbetar på nya sätt i flertalet delar av verksamheten, då vi ser förändrade förutsättningar framåt gällande finansiering och myndighetskrav (lagkrav).

Nu ser hon fram emot att kunna lägga mer tid på de delar som Naturvårdssidan hanterar. Skogen är ett sådant exempel där Skärgårdsstiftelsen, än så länge, bara har skrapat på ytan. Vi har påbörjat arbetet med att införa skogsbruksplaner per område för att, precis som när det gäller byggnadsbeståndet, utgå ifrån bra underhållsplanering och prioritering av naturvårdsåtgärder. Detsamma gäller det stora vattenbeståndet som Skärgårdsstiftelsen äger, drygt 20 000 ha. Här växer det succesivt fram vattenvårdsplaner som grund för val av skötselåtgärder kopplat till våra vatten. Skärgårdsstiftelsen tar också sats i Hållbarhetsarbetet och där är ambitionsnivån hög.

– Tjusningen och samtidigt utmaningen med vår verksamhet är bredden. Det är oändligt mycket att förhålla sig till men ingen dag är den andra lik vilket ger stor stimulans. Att få styra en så fantastisk verksamhet mot Vision 2030 är en förmån avslutar hon.

Sammantaget ser Anna tillbaka på de senaste årens förändringsresa med stolthet.

– Allt arbete vi gör handlar om att erbjuda besökarna världens finaste skärgårdsupplevelse. Vi som professionell fastighetsägare skapar förutsättningar för andra att bedriva verksamhet i Stockholms skärgård och på så vis öka dess attraktionskraft.

Genom goda samarbeten bidrar vi också till att vara dörröppnare i flertalet frågor. Det kan bland annat handla om att förlänga säsongen, belysa trafikfrågornas betydelse och lyfta Stockholms skärgård som helhet. Det i sin tur lockar ut fler besökare, något som skapar arbetstillfällen för t ex våra turistentreprenörer och arrendatorer så att de i sin tur kan skapa möjligheter för fler att leva, verka och bo i skärgården.

Att tydliggöra Skärgårdsstiftelsens roll, jämte andra aktörer, är en viktig fråga för Anna.

– Det är först när vi, Regionen, Länsstyrelsen, Skärgårdskommunerna, Waxholmsbolaget mfl tar ansvar i våra respektive delar som det blir verkstad. Då möjliggör vi för näringslivet att ihop med det offentliga utveckla Stockholms skärgård till en av landets bästa Destinationer.

Skärgårdsstiftelsen arbetar hållbart i tre dimensioner:

  • Social hållbarhet – vi möjliggör för många att komma ut och njuta av skärgårdsnaturen och besöka den samt för fler att arbeta, verka och leva där året runt.
  • Ekonomisk hållbarhet – vi tar hand om vårt bestånd på ett effektivt sätt, så att vi kan återinvestera, underhålla och utveckla.
  • Ekologisk hållbarhet – vi tar hand om våra naturvärden på ett prioriterat och strukturerat vis vilket skapar förutsättningar för biologisk mångfald i ett öppet och välvårdat skärgårdslandskap.

Ladda ner Vision 2030 om du är nyfiken på att veta mer om framtidens Skärgårdsstiftelse.