Segelbåtar i ytterskärgården
Skärgårdsstiftelsens

Årsberättelse 2022

Därför finns vi

Skärgårdsstiftelsen är Stockholms läns tredje största markägare med ett stort bestånd av byggnader, mark/skog och vatten. Skärgårdsstiftelsens markinnehav ska möjliggöra att skärgården är tillgänglig för alla.

Totalt innehar Skärgårdsstiftelsen 11 000 ha mark och mer än 20 000 ha vattenområden i sex kommuner. Nästan alla områden är skyddade som naturreservat, många är också Natura 2000 områden, med särskilda krav på naturvård och markanvändning.
I koncernen ingår även AB Utö Havsbad, ett helägt dotterbolag till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

Skärgårdsstiftelsens stadgar

§ 2
Stiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

§ 3
Styrelsen skall svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja stiftelsens ändamål samt skall i övrigt upprusta, underhålla och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för stiftelsens ändamål.

Skärgårdsstiftelsens styrelse är tillsatt av Region Stockholm, Stockholms stad och skärgårdskommunerna. Antalet ordinarie ledamöter är 15 st med lika många suppleanter. Under 2022 har 6 personer varit adjungerade företrädande olika ntresseorganisationer. Arbetsutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen har under året haft 5 sammanträden och arbetsutskottet har haft 8 sammanträden.

Våra områden

Skärgårdsstiftelsens marker består av ett 40-­tal om­råden från Örskär i norr till Käringboda i söder. De är olika i karaktär och består av allt ifrån lummiga strövområden och insjöar på fastlandet till karga klippor och öppet hav i ytterskärgården. Nästan alla är naturreser­vat och har höga natur- och besöksvärden. Alla är öppna för allmänheten. Flera är också skyddade enligt Natura 2000, och vi har även ett stort antal djurskydds­områden.

Jaktvillan på Rånö
Foto: Bosse Lind

Fastigheter

På våra områden står det också cirka 2000 byggnader och anläggningar. Dessa består av värdshus, vandrarhem, stugbyar, fritidshus, lokaler, permanenthus, fyrar, kvarnar, jordbruksfastigheter mm. Utöver det; kajer, vattenverk, reningsverk, pumphus, vägar, sopmajor och mycket mer. Skärgårdsstiftelsen bedriver ingen egen turistisk verksamhet, utom vandrarhemmet på Huvudskär, men är indirekt verksam genom de entreprenörer som hyr av oss och erbjuder ett rikt utbud av service till besökarna. Skärgårdsstiftelsens personal arbetar med förvaltning och utveckling av våra områden och fastigheter. Utöver vår egen personal sysselsätts hundratals personer som är verksamma på de krogar, hotell, vandrarhem, värdshus, stugbyar, gästhamnar etc som stiftelsen arrenderar ut.

En gammal idé – modernare än någonsin

Vi arbetar alla utifrån vår grundidé som idag känns modernare än någonsin. Att verka hållbart för att be­vara och utveckla värdefulla naturmiljöer, kulturarv och hålla delar av skärgården öppen och tillgänglig för alla är ­något som ligger i tiden. Att kunna nyttja utan att äga är tilltalande för allt fler människor och en förutsättning för många att kunna vistas i skärgården.

VD har ordet

Tillgängliga och hållbara skärgårdsmiljöer för nuvarande och kommande generationer
– så lyder Skärgårdsstiftelsens vision

Anna Waxin
Foto: Gustaf Waesterberg

En vision som ligger helt rätt i tiden! Skärgårdsstiftelsen har på allvar under 2022 satt fokus på det långsiktiga Hållbarhetsarbetet som ska genomsyra verksamhetens alla delar. Som ett resultat av det tog styrel­sen under hösten
ett viktigt beslut inför verksamhetsåret 2023 och framåt – att Hållbarhet ska vara ett helt och fullt verksamhetsövergripande mål.

Under året har Skärgårdsstiftelsen tagit fram ett antal Hållbarhetsprinciper mot vilka samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen stäms av. Dessa är fram­tagna för att innefatta alla delar av hållbar utveckling – ekologisk-, ekonomisk- och social­­-
hållbarhet, som det går att läsa om längre fram i års­berät­tel­sen. Hållbarhetsprinciperna hittar du på www.skargardsstiftelsen.se – en hem­sida som vi under 2022 också byggt om för att tydliggöra Skärgårdsstiftelsens uppdrag.

Därtill har Skärgårdsstiftelsen med hjälp av EU-finansiering, tillsammans med Åbo stad, byggt upp besöksguiden upptäckskärgården.se/explorearchipelago.com, i syfte att tillgängliggöra hela skärgården och därmed ge besökarna till­gång till ett komplett utbud.

En stor fråga för Skärgårdsstiftelsen under det gångna året har varit förändringen i den operativa driften. Med förändringen har Skärgårdsstiftelsen säker­ställt en hållbar driftsfunktion över tid, anpassad efter det totala bestånd­ets behov (byggnader, mark/skog och vatten). Vi har med detta skapat en god och säker arbetsmiljö för våra anställda enligt gällande lagstiftning samt en miljö­godkänd avfallshantering, och en korrekt hantering av skattefrågor. Med förändringen, som trädde i kraft 1 september 2022, bygger nu Skärgårdsstiftelsen en hållbar organisation rustad för framtiden.

Genom att följa oss på Instagram och Facebook och anmäla dig till vårt nyhets­brev hjälper du oss att nå ut med information om vår verksamhet och sprida informationen vidare.

Tack för att just du följer oss!
Anna Waxin, VD Skärgårdsstiftelsen

Året som gick

2022 har fokus framförallt legat på den nödvändiga förändringen av driften som nu är klar och sjösatt. Med det bygger nu Skärgårdsstiftelsen en hållbar organisation rustad för framtiden.

Norrsken
Foto: Henrik Trygg

Verksamhet 2022

För att kunna följa upp verksamheten under 2022 har Skärgårdsstiftelsen arbetat inom fyra olika målområden med verksamhetsplanen som styrmedel. Ett tidigare målområde, hållbar utveckling, har nu blivit ett verksamhetsöver­gripande mål.

Skärgårdsstiftelsens Hållbarhetsprinciper

Under året har en ny strategi för hållbarhetsarbetet tagits fram för Skärgårdsstiftelsen där det övergripande verksamhetsmålet utgår från Skärgårdsstiftelsens uppdrag och Vision 2030 om ”Tillgängliga och hållbara skärgårdsmiljöer för nuvarande och kommande generationer”. Hållbar utveckling blir därmed från och med 2023 det övergripande verksamhetsmålet för hela Skärgårdsstiftelsen. Det innebär att vi arbetar med målsättningen att hållbarhet är en självklar och integrerad del i hela vår verksamhet och en utgångspunkt för vår utveckling. Alla aktiviteter i verksamhetsplaneringen stäms av mot Skärgårdsstiftelsens Hållbarhetsprinciper.

Blommor
Foto: Henrik Trygg

Målområde 1:
Nöjda kunder

Skärgårdsstiftelsen har många kunder varav den största delen utgörs av våra besökare som enligt senare års mobildataundersökningar rör sig omkring 2,5 miljoner. Därutöver har Skärgårdsstiftelsen ett flertal kunder i våra avtalspartners. Turistentreprenörer, jordbrukare, permanenthyresgäster och fritidshyresgäster mfl. Genom vår nya organisationsstruktur med kundförvaltare, jordbruksförvaltare och även tekniska förvaltare tillser vi en tät dialog med alla våra kunder och avtalspartners för att säkerställa att vi har resurser på plats för uppföljning och måluppfyllelse.

Målområde 2:
Engagerade och stolta medarbetare

En medarbetarundersökning genomfördes i november/december 2022 med stöd av ett nytt digitalt verktyg med tätare mätningsfrekvens under året. De frågeområden som den nya medarbetarundersökningen omfattar återspeglas även i de nya mallar för utvecklingssamtal som implementerades under senhösten. Undersökningens resultat sammanställs på övergripande nivå samt på avdelnings- och enhetsnivå varvid systemet ger tips på åtgärder både för både chefer och medarbetare. Vid på­följande dialogmöten med personalen har förbättringsförslag tagits fram och med s.k. pulsundersökningar där vi löpande under året mäter utveckling i förbättrings­arbetet.

Fejan Sjökrog
Foto: Henrik Trygg

Målområde 3:
Väl genomförda projekt

Fokus under 2022 har varit att få till en fungerande förvaltnings- och drifts­-
plane­ring. Genom vår projektprocess arbetar vi planerat med projekten och från
1 september inkluderas också driften in i projektplaneringen. Vi arbetar verksamhetsöverskridande med utvärdering och tittar på ett flertal parametrar med frågeställningar kring, ekonomi, NKI, och hållbarhet i både drift- och förvaltningsskede. Då verksamheten nu har en tydligare struktur för förvaltning har mycket fokus under 2022 lagts på att ta fram en slutlig projektprocess som implementeras i sin helhet under 2023.

Målområde 4:
Ekonomi i balans

En ekonomi i balans är en grundbult för en hållbar organisation. För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi i balans är ett av de viktigaste målen att öka självfinansieringsgraden. Arbetet är verksamhetsöverskridande och inkluderar allt från omförhandling av hyresavtal till satsningar för att öka intäkter från bidrag och gåvor. Det handlar också om översyn av våra administrativa system och resurser för ökad effektivisering och möjligheter till synergier dem emellan. Besparingar i form av digitalisering av övervakningssystem för fastighetsdrift och samordning av naturvårdsinsatser och ett hållbart uttag av skogliga resurser är också viktigt för att uppnå en ekonomi i balans.
Den kommersiella delen av verksamheten och dess självfinansiering mäts vilket ger en bra styrning både på intäkts- och kostnadssidan. Målsättningen är att Skärgårdsstiftelsen till 2025 ska vara helt självfinansierat i de kommersiella delarna.

Axplock från 2022

Omdaning av driften

2022 har fokus framförallt legat på den nödvändiga förändringen av driften som nu är klar och sjösatt. Förändringen i den operativa driften var nödvändig av flera skäl, främst för att skapa en god och säker arbetsmiljö enligt lagstiftningen för våra anställda. Men det har också syftat till att skapa en miljögodkänd avfallshantering och att göra rätt kopplat till skattefrågor. Med förändringen som trädde i kraft 1 september 2022 bygger nu Skärgårdsstiftelsen en hållbar organisation rustad för framtiden.
Under hösten har driften upprätthållits på våra områden, samtidigt som rekrytering av nya drifttekniker skett. Inköp av fordon och arbetsverktyg påbörjades, liksom introduktion och utbildningsinsatser för ny personal.

Driftsfunktionen består nu av fyra delar:

  • Teknik
  • Service
  • Skötsel naturvård
  • Skötsel byggnader
Vägarbete med traktor

Skogsåtgärder i Häringe

På Häringenäs pågick arbetet med att hantera de omfattande skador som granbarkborren åstadkommit. Skärgårdsstiftelsen åtgärdade mängder av döda träd som stod längs vandringsleden runt Häringenäs för att de inte skulle falla över leden och ut­göra fara för våra besökare. Träden får enligt skötselplanen inte tas ut från skogen utan lämnades efter fällning kvar.

Naturvårdsprojekt i Käringboda

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF påbörjades restaurering av ekmiljöer i Käringboda naturreservat. Åtgärderna syftar bland annat till att öka den biologiska mångfalden. ­Käringboda är unikt i Sverige med tanke på storleken på om­rådet och hur många ekar det finns i olika åldrar. Projektet pågår fram till december 2023.

Nyrenoverade parkeringar, kajer, trappor mm

Det ständigt pågående arbete som åligger alla stora fastighets­ägare pågår året om. Vägar grusas, kajer repareras, tak byts och nya underhållsplaner fastställs allt eftersom. Tack vare ny teknik och bra samarbeten mellan oss och entreprenörer utvecklar vi våra områden för nuvarande och kommande generationer.

Nya stigar och skyltar till våren

När Skärgårdsstiftelsen anlägger våtmarker och utför skogs­åtgärder tar vi samtidigt fram informativa skyltar för våra besökare. 2022 anlades exempelvis en spännande historisk stig kring 1500 år gamla gravplatser i Hammersta och nya skyltar om fåglar och ekosystemtjänster sattes upp på Ålö, vid en av våra nyanlagda våtmarker.

Stig genom skogen

Lediga lantbruk fick nya arrendatorer

Lediga gårdsarrenden har fått nya jordbrukare. De nya arrendatorerna på Käringboda och Ålö fortsätter nu att driva Skärgårdsstiftelsens fina skärgårdsjordbruk.

Våtmarker på Ålö och Björnö

Att restaurera och återskapa våtmarker är ett konkret sätt att hjälpa Östersjön och naturen att må bättre. En våtmark innebär att ett landområde helt eller delvis är täckt av vatten hela eller delar av året. De nyanlagda våtmarkerna finns bl a på Ålö och Björnö och kommer att göra stor nytta för miljön under lång tid då dessa insatser gynnar den biologiska mångfalden.

Kungen på besök i Häringe

Världsnaturfonden, WWF hade sitt årsmöte på Häringe. Där deltog WWFs styrelse och förtroenderåd under ledning av Hans Majestät Konungen. Skärgårdsstiftelsen hade åter igen äran att få stå värd och informera om vår verksamhet. På agendan stod bla att se och höra om de naturvårdsåtgärder som vi tillsammans med WWF har genomfört de senaste åren; bla våtmarker, strandängar och en ny fin rastplats.

Naturbetesmarker Käringboda

Projektet Naturbetesmarker i Käringboda startade 2022. Med projektet vill vi förbättra möjligheterna för naturbetesmarker och naturbeteskött. KF Stockholm är medfinansiär.

Skydd i grunda vikar

En uppföljning till projektet Skydd under ytan startades under året. Projektet pågår till och med 2026. Samarbete med Världsnaturfonden WWF, finansieras av Apotea. Fokus är att hitta alternativ till ankring i naturhamnar med skadad eller försvunnen bottenvegetation. Dykinventering och videofilm­ning av bottnar för att hitta fler vikar som är i behov av åtgärder påbörjades.

Hyggesfritt på Gålö

Projektet med hyggesfritt skogsbruk i samverkan med Skogs­styrelsen genomfördes på Gålö. Olika typer av avverkningar har gjorts under hösten. Här ingick också en hagmarksrestaurering vid Hasslinge på Gålö.

Vitsippor

Intäkter och gåvor

Förutom det löpande ekonomiarbetet under året har ett stort arbete gjorts med att se över och öka de påverkbara intäkterna, bl a genom omförhandlingar av hyres- och arrendeavtal, CSR-aktiviteter och andra bidrag.

Sommarpersonal och nyrekrytering

Liksom tidigare år har vi sysselsatt ungdomar som sommarjobbat i verksamheten. Under hösten 2022 har fokus legat på organisatorisk omställning med införande av den nya drif­organisationen med bland annat nyrekrytering av personal.

Återskapa Östersjöns livskraft

En sk Bioblitz arrangerades av Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Stockholm, som en del i projek­tet ”Återskapa Östersjöns livskraft” som drivs av WWF i tre geografier 2020-2023. Projektet finansieras av Svenska ­Postkodlotteriet. Målet med bioblitzen var att öka kunskapen om de kustnära arterna vid Björnö och väcka intresse och engagemang hos allmänheten för Östersjöns ekosystem. Det blev ett uppskattat event med många besökare i alla åldrar.

CSR skapar värde

CSR projekt ihop med Recoordinate och Salesforce bidrog till Skärgårdsstiftelsens verksamhet, bland annat via projektet Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda.

Ramsviksträsk på Björnö

Ursprungshöjden av Ramsviksträsk på Björnö återställdes under 2022 efter de sänkningar som gjordes under 1940-talet. Åtgärden är finansierad av LOVA-medel.

Digital utveckling

Stort arbete med upphandling och produktion av en ny hemsida för Skärgårdsstiftelsen, lansering i början av 2023. Samt ytterligare utveckling av upptäckskärgården.se.
Över 7 000 bilder inlagda i vår digitala mediabank Media Flow – vårt verktyg för bildhantering. En samverkan med Stockholm Archipelago för gemensamma bildinköp och bildbank inleddes. Följare i våra sociala kanaler samt prenumeranter på vårt nyhetsbrev fortsätter att öka. av Olika styrsystem för driften har digitaliserats och kan nu övervakas samt åtgärdas på distans. Skargardsstiftelsens.se har moderniserats och upptäckskärgården.se utvecklades ytterligare.

Intervju med Skärgårdsradion

Skärgårdsradion besökte våra områden

Skärgårdsstiftelsens områden är till för alla. Tillsammans med Skärgårdsradion presenterade vi flera populära besöksmål ­under året. För de med egen båt eller längtan efter en tur med skärgårdsbåt; inspirerade vi, tillsammans med Skärgårds­radion, med olika inslag från bla fågeltornet på Finnhamn och Riddersholms åretruntöppna camping samt andra matnyttiga inslag och reportage från bland annat ­Grinda, Nåttarö och Arholma.

Google Street View i skärgården

Ihop med Google, Stockholm Archipelago och Skärgårdsstiftelsen har Henrik Trygg i ett pilotprojekt fotograferat ytterskärgård med 360-kamera. Tanken är att täcka in hela skärgården och koppla ihop det med upptäckskärgården.se.

Fotografering för Google Street View
Foto: Gustaf Weasterberg

Skärgårdsbarometern

Skärgårdsbarometern är ett initiativ från Skärgårdsstiftelsen och har finansierats i samverkan med Region Stockholm, Länsstyrelsen och Stockholm Archipelago. Den bygger på mobildata* och är ett pionjärprojekt inom besöksräkning i Sverige. I det första steget i utvecklingen av verktyget har vi tagit fram siffror på hur många som besöker Skärgårdsstiftelsens områden.
Under 2022 tog vi nästa steg i utvecklingen av Skärgårdsbarometern och fick fram besöks­siffror för hela Stockholms skärgård. Siffrorna visade att skärgården under 2021 hade över 4,4 miljoner besökare. Den skärgårdsdefinition som används är öar utan fast förbindelse, samma definition som Region Stockholm använder bland annat i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.
Mobildatan för 2022 redovisas under våren 2023.

* Att mäta genom mobildata är något som nu börjar bli
mer och mer populärt, men än så länge saknas det data från andra välbesökta områden. Bland de jämförelsedata (dock inte från mobildata) som finns kan vi konstatera att Liseberg ligger högst med ca 3 miljoner besökare. Sälen redovisar
ca 2 miljoner besökare och Åre ca 1 miljon besökare.

Ett axplock av åtgärder på våra områden

ÖRSKÄR – Restaurering avnaturbetesmarker i samverkan med Upplandsstiftelsen.

ARHOLMA – Skorstenen på bagarstugan i Bull-Augusts vandrarhem har lagats.

LIDÖ – Flera tak har lagts om och en fuktskada i värdshusets kök har åtgärdats. Återställningsplan framtagen för kvarnen där ett vingpar blåst ner.

RIDDERSHOLM – Vandrarhemmets fönster har målats. Hagmarksrestaurering, stängslingar, röjningar, stubbfräsning och restaurering av ett rikkärr.

ÖSTRA LAGNÖ – Parkeringen har renoverats för att förbättra parkeringsytor och öka tillgängligheten till reservatet.

FINNHAMN – Den gamla gästbryggan i Paradisviken har renoverats. Stugorna har fått jordfelsbrytare.

STORA KALHOLMEN – Ångbåtsbryggan och trappan från bryggan har renoverats. Bastun har renoverats. Kumlet på udden, som är förebild för symbolen i Skärgårdsstiftelsens logotyp, har ersatts.

GRÖNSKÄR – Fjärravläsbara fuktoch temperatursensorer har monterats i fyren för att säkerställa rätt åtgärder vid framtida renoveringar och reparationer.

GRINDA – Byte och renovering av fundament och stolpar till stugorna. Tio stugtak har bytts ut. Oljepannan har bytts ut mot luft-värme-vattenpump med ekonomiskt stöd från Klimatklivet.

LÅDNA – Renovering av missionshuset Fyrbåken har slutförts. Nytt avlopp för gemensamhetsanläggningen på Oppgården är klart.

BJÖRNÖ – Renovering av ekonomibyggnader och arrendebostad på Småängsgården. Parkeringen har renoverats och 30 nya P-platser har skapats.

NÄMDÖ – Golvet i ladugården på Östanviks gård har renoverats.

GÅLÖ – Omläggning av yttertak på stallet, Stegsholms gård. Yttertak har bytts ut och fasader renoverats på Askviks gård och Frönäs gård. Huggningar i och runt stugområdet på Kärrmaräng.

HÄRINGE – Ommålning av fasad och takarbeten på Granbacken. Installation av nya fjärravlästa vattenmätare. Dikning och kantskärningsarbete av gårdsvägen.

HAMMERSTA – Fritidshuset Gröndalen har renoverats. Renovering av badrum i arrendatorsbostaden. Nytt styrsystem till reningsverket.

UTÖ – Renovering av tak, fasader, verandor och balkonger samt invändiga ytskiktsrenoveringar på Stora Paradiset, Kvarnstugan, Affärshuset och Mont Blanc.

NÅTTARÖ – Ny godsbrygga har färdigställts. Mangårdsbyggnadens fasader och fönster har målats. Renovering efter vattenskada invändigt har slutförts.

KÄRINGBODA – Omläggning av yttertak på Långholms gårds arrendebostad. Invändig ytskiktsrenovering på Rassa gård. Två våtmarker på totalt 9 ha har färdigställts.

Förutom axplocket ovan har vi bland annat:

SKOGSÅTGÄRDER – Genomfört en rad skogsåtgärder, både med granbarkborrefokus och ordinarie gallringar samt planteringsåtgärder för en mer hållbar skog.

INVENTERINGAR – Inventerat reservatsskyltar och besöksanordningar Inventerat reservatsskyltar och besöksanordningar för friluftsliv med efterföljande upprustning av vindskydd, rastplatser och informationsskyltar.

BIOLOGISKA MÅNGFALDEN – Genomfört åtgärder för vilda pollinatörer med plantering av blommande buskar och träd. Genomfört vassklippningar för att gynna biologisk mångfald med avseende på fisk och groddjur.

SKOGSBRUKSPLANER – Färdigställt digitala skogsbruksplaner.

Skärgårdsstiftelsen i siffror

Totala intäkter för koncernen uppgick under ­verksamhetsåret till drygt 114 Mkr (121 Mkr). Intäkter och kostnader fördelade sig på följande sätt under 2022:

Bull-August gård

Intäkter och kostnader

Region Stockholm har för 2022 lämnat Skärgårdsstiftelsen i ­Stockholms län och dess dotterbolag ett driftbidrag på 53,3 Mkr (54,3 Mkr) samt ett investeringsbidrag på 24 Mkr (24 Mkr).
Av investeringsbidraget har 6,7 Mkr finansierat reparations- och underhållsprojekt i resultaträkningen och resterande del har finansierat reinvesteringsprojekt i balansräkningen.

Ett av Skärgårdsstiftelsens viktigaste mål är att öka självfinansieringsgraden.
År 2022 nådde den 77,8 %.

Självfinansieringsgraden = hur stor del av de kommersiella delarna av verksamheten som finansieras av egna intäkter.

Intäkter från koncernens fastighetsförvaltning uppgår till
40,2 Mkr vilket motsvarar 35% av de totala intäkterna. ­Hyror och arrenden ökade under året med 1,2 Mkr till
35,9 Mkr (34,7 Mkr).

Totala kostnader uppgick till ca 113 Mkr (121 Mkr). Skärgårdsstiftelsen redovisar ett resultat på 0,8 Mkr (0,6 Mkr), koncernens resultat uppgår till 0,8 Mkr (0,6 Mkr).

Ett av Skärgårdsstiftelsens ­viktigaste mål är att öka självfinansierings­graden. År 2022 nådde den 77,8 %.

Självfinansieringsgraden = hur stor del av de ­kommersiella delarna av verksamheten som ­finansieras av egna intäkter.

Upplåtelser

Totalt förvaltar Skärgårdsstiftelsen 106 000 m2 byggnader, 11 000 ha mark och mer än 20 000 ha vatten. Vi har 564 st upplåtelseavtal ­varav 32 jordbruks- och gårdsarrenden, 193 st fritids- och permanentbostäder, 17 st turistanläggningar och ett hundratal andra kommersiella upplåtel­ser samt diverse markupplåtelser. Byggnadsbeståndet omfattar totalt ca 2000 byggnader bestående av bl a stugbyar, vandrarhem, skär­gårds­krogar, handelsbodar, fyrar och ”skärgårdsmajor”. Tre byggnadsverk är klassade som byggnadsminnen.