Kultur och historia

Oexploaterat tack vare skärgårdsböndernas envishet

I hjärtat av mellanskärgården ligger naturreservatet Hjälmö-Lådna. Steg för steg har Skärgårdsstiftelsen här köpt in områden som nu står till allmänhetens förfogande. Det första markköpet på Träskö-Storö gjordes redan 1963 och så sent som 1989 förvärvades stora delar av Lådna och Lådnaön. Att denna del av mellanskärgården är så unikt oexploaterad hänger samman med att här finns skärgårdsbönder som envist blivit vid sin odlargärning trots lockande anbud om försäljning och exploatering.

I denna typiska mellanskärgård höjde sig urberget med sina väldiga sprickor sakta ur havet när inlandsisen smälte bort. Träsköfjärden med vattendjup på 40 meter är en sådan spricka. Klippstränderna är omväxlande tvärbranta och släta. Inåt öarna kan bergknallarna nå 20–30 meters höjd. De började sticka upp ur havet som kobbar och skär för årtusenden sedan. Här och där lämnade isälvarna kvar det som nu är små sandstränder.

Västergården

Västergården är en av stiftelsens 16 skärgårdsjordbruk. Här, liksom på Lådna strax intill har det bedrivits jord- och skogsbruk under flera hundra år. Det nedlagda jordbruket på Hjälmö kunde återupptas och verksamheten vid den nedläggningshotade Oppgården på Lådna kunde tryggas i och med att Skärgårdsstiftelsens förvärv av mark på öarna. Gårdarna arrenderas nu av lantbrukare som tidigare varit verksamma på dessa öar.