Hus och fyr på Grönskär
Foto: Jonas Dolk

Drift och förvaltning

Skärgårdsstiftelsen är den tredje största markägaren i Stockholms län. På markerna, som vi äger och förvaltar, finns över 2000 byggnader av olika slag. Våra områden är till för dig som besökare och genom att utveckla byggnader och anläggningar anpassar vi dem efter de behov som finns.

Skärgårdsstiftelsen äger drygt 11 procent av marken i Stockholms skärgård med allt från pumphus, bodar, lador, fyrar och värdshus. När vi utvecklar våra anläggningar i skärgården kan vi ta emot fler besökare. Ett flertal vattenverk och avlopp har under åren installerats, entréer och toaletter tillgänglighetsanpassats, tak lagts om och kajer samt andra byggnader renoverats.

Förvaltning från norr till söder

Fastighetsförvaltningen från norr till söder, på fastland och öar, innefattar drift, daglig skötsel och löpande underhåll av mark, byggnader samt drygt 30 mil väg. Att det finns avlopp och vattenverk, vägar och bryggor tar många för givet men det är ofta kostsamma och tidskrävande investeringar.

När byggprojekten är slutförda och driften är igång ligger fokus på driftoptimering och underhållsplaner för att hela förvaltningen ska fortsätta att vara så långsiktig som möjligt.

Fastighetsförvaltningen är till stor del specialanpassad efter Skärgårdsstiftelsens och skärgårdens förutsättningar med ett stort antal kulturhistoriska byggnader ofta på områden utan fastlandsförbindelse.

Verksamhet i egen regi och med entreprenörer

Underhållsarbetet på marker och i byggnader bedrivs delvis av Skärgårdsstiftelsens egen personal medan större arbeten ofta kräver insatser av upphandlade entreprenörer.

På Huvudskär bedriver Skärgårdsstiftelsen vandrarhem i egen regi. Men på resten av våra områden är vandrarhem, krogar, stugbyar, handelsbodar och gästhamnar uthyrda till entreprenörer som bedriver verksamheten.