Ekskog på Käringboda

Skogen

Skärgårdsskogen präglas delvis av kulturskogar men vi har också stora områden idag där skogen har brukats som ordinär produktionsskog som t.ex på Gålö. Vi strävar efter att skogen ska inriktas mot olikåldrighet och variation i trädslagen.

Syftet med skogsbruket är att skapa skogsmarker av intresse för djur- och växtliv och därigenom för dig som besökare, men även för att bevara det gamla skärgårdsskogsbrukets kulturhistoriska särdrag.

Återskapa och bevara

Alla Skärgårdsstiftelsens områden är naturreservat och har sina skötselplaner med noga reglerade föreskrifter om hur markerna ska skötas. Röjning sker kring åker- och ängsmarker för att återskapa och behålla det varierande odlingslandskapet som är karaktäristiskt för skärgården och även i skogsmarker för att hjälpa till att skapa framtida skogar med höga naturvärden i reservaten.

Röjning och gallring i ungskogar gjordes även i bondeskogen och är oftast nödvändigt även på Skärgårdsstiftelsens områden idag för att skapa stabila träd och varierade skogar som kan stå emot framtida klimateffekter tex kraftiga stormar, stora snömängder och torka. Vi får då möjligheten att gynna lövträd som ek, lind, björk och asp som annars riskerar att konkurreras ut av snabbväxande barrträd.

Avverkning

Skogshuggning sker på våra områden för att vårda skogen till gagn för naturvärden, friluftsliv och vilt. Vissa områden med äldre skog lämnas för fri utveckling. Så långt det är möjligt betas skogen av betesdjur från Skärgårdsstiftelsens utarrenderade jordbruk.

Eftersom vi har så stora arealer som tidigare varit produktionsskog där naturvärdena idag är förhållandevis låga krävs moderna metoder för att vi ska hinna med en skötsel  mot högre naturvärden där målet är en mer varierad skog med stort inslag av lövträd. Det innebär i det flesta fall att moderna och effektiva skogsmaskiner jobbar i skogarna. Utvecklingen och kraven på skonsammare skötselmetoder i skogsbruket har gått snabbt och gör att vi idag väldigt sällan ser körskador efter en åtgärd.