Promenerande människor på hällar i havsbandet
Foto: Jonas Dolk

Stadgar & riktlinjer

Skärgårdsstiftelsens arbete utgår från våra stadgar som utgör ramen för verksamheten. Vi har även en del policys och riktlinjer som styr vårt arbete.

Skärgårdsstiftelsens uppdrag

Paragraf 2 och 3 i Skärgårdsstiftelsens stadgar är de som förklarar vårt uppdrag bäst.

§ 2

Stiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

§ 3

Styrelsen skall svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja stiftelsens ändamål samt skall i övrigt upprusta, underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för stiftelsens ändamål. Om så befinnes lämpligt kan vissa delar av stiftelsens verksamhet bedrivas i särskild form t ex aktiebolag med stiftelsen som moderbolag.