Miljöpolicy

Vår verksamhet och vårt fastighetsbestånd är omfattande. Våra mest betydande miljöområden och inriktningen inom dessa är:

Avfallshantering
Miljömässig hantering av sopor och toalettavfall.

Energianvändning
Minska klimatpåverkan genom effektivisering och användande av förnybar
energi.

Byggnadsförvaltning
Planerat underhåll samt miljökrav på produkter, material och entreprenörer.

Information och utbildning
Öka medvetandet om, samt inspirera till en hållbar skärgårdsutveckling.

Naturvårdsförvaltning
Planerad förvaltning med fokus på naturvärden och biologisk mångfald.

Transporter
Minska klimatpåverkan från egna transporter.

Avloppsrening och vattenanvändning
Minska vattenanvändning och förbättra hanteringen av vårt avloppsvatten.

Skärgårdsstiftelsen arbetar med ständiga förbättringar inom alla dessa områden. Vi ska givetvis följa de lagar som styr vårt arbete och även sträva efter att uppfylla relevanta krav som våra intressenter riktar mot oss.

Vårt miljöarbete ska genomsyra alla Skärgårdsstiftelsens verksamheter. I samverkan med våra hyresgäster och arrendatorer ska Skärgårdsstiftelsen också arbeta för att skapa incitament för dessa att minska sin negativa miljöpåverkan.