Stadgar

Stadgar för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Org.nr 802405-0216 antagna av stiftarna, Region Stockholm, Stockholms stad och Stiftelsen Stockholms Skärgård, vid undertecknandet av stiftelseurkund den 7 juli 1997. Reviderade vid styrelsesammanträden 20/5 och 23/11 1998, 31/3 2020.

§ 1
Denna stiftelse, vars namn är Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, är bildad av Stockholms kommun, Region Stockholm och Stiftelsen Stockholms Skärgård.

§ 2
Stiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

§ 3
Styrelsen skall svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja stiftelsens ändamål samt skall i övrigt upprusta, underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för stiftelsens ändamål. Om så befinnes lämpligt kan vissa delar av stiftelsens verksamhet bedrivas i särskild form t ex aktiebolag med stiftelsen som moderbolag.

§ 4
Stiftelsens tillgångar består dels av egendom som stiftarna tillskjutit vid stiftelsebildningen, dels av egendom som genom avtal eller på annat sätt tillförs eller förvärvas av stiftelsen.

§ 5
Stiftelsen skall samtidigt med tillskott av egendom och kapital från stiftarna äga rätt att överta stiftarnas rättigheter och förpliktelser till den del dessa är hänförliga till den av stiftelsen övertagna egendomen och därtill anknuten verksamhet.

§ 6
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av femton ledamöter och femton suppleanter. Åtta ledamöter och åtta suppleanter utses av Region Stockholm, fyra ledamöter och fyra suppleanter utses av Stockholms kommun, tre ledamöter och tre suppleanter utses av skärgårdskommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Styrelsen må till styrelsearbetet adjungera åtta ledamöter utan beslutsrätt från intressegrupper för och i skärgården. Region Stockholm utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelsen utser inom sig 1:e och 2:e vice ordförande.
Ordning för ersättares inträde skall gälla för de val där styrelsen har att fastställa inträdesordningen.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen skall utses för den tid respektive fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång.

Styrelsen utser bland ledamöterna ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Tre ledamöter och tre suppleanter utses på förslag av Region Stockholms ledamöter i styrelsen samt två ledamöter och två suppleanter utses på förslag av Stockholms kommuns ledamöter i styrelsen. Vad i 9 § sägs om styrelsen skall i tillämpliga delar gälla arbetsutskottet.

§ 7
Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 8
Styrelsen fastställer arbetsordning och riktlinjer för verksamheten inklusive användning av medel. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller dem som styrelsen därtill utser. För att verkställa av styrelsen fattade beslut och leda det löpande arbetet beslutar styrelsen om tillsättande av verkställande direktör samt övrig erforderlig personal.

§ 9
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som omständigheterna därtill föranleder, dock minst två gånger varje år. Ordförande svarar för att kallelsen sänds ut minst två veckor före aktuellt möte. Styrelsen är beslutsför då minst nio av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enat sig och vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall ersättaren tjänstgöra i ledamotens ställe.
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

§ 10
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen skall årligen före den 1 maj påföljande år avge förvaltningsberättelse, bokslut med vinst och förlusträkning och balansräkning samt övriga erforderliga handlingar över stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret.

§ 11
Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av tre revisorer som utses för ett år i sänder. Region Stockholm, Stockholms stad och stiftelsens styrelse utser vardera en revisor. Den av styrelsen utsedde revisorn skall vara auktoriserad revisor.

Revisorerna skall senast den 1 juni året efter verksamhetsåret ha yttrat sig i enlighet med 4 kap 11 § stiftelselagen.

§ 12
Ersättning till styrelseledamot och revisor samt ersättare för dessa fastställs av styrelsen.

§ 13
Styrelseledamot eller utsedd tjänsteman får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom och stiftelsen. Inte heller får han handlägga fråga om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsen. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

§ 14
Stiftelsens fastigheter får inte avyttras med undantag av markbyte vid fastighetsreglering eller motsvarande åtgärd. Stiftelsens aktier eller andra andelar i juridiska personer får inte heller till någon del avyttras eller på annat sätt avhändas utan att minst tolv av styrelsens ledamöter är eniga därom utom vad avser aktier i AB Utö Havsbad, vilka inte får avhändas utan att samtliga ledamöter är eniga därom.

§ 15
Styrelsen har rätt att utan tillstånd av Kammarkollegiet besluta om ändringar i stadgarna om den är enig därom med undantag av vad som sägs nedan. Ändring av stadgarna får inte innebära att denna paragraf eller 14 § ändras eller att stiftelsen erhåller annat ändamål än som anges i 2 §.