Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsen har ett antal fritidshus och permanentbostäder i Stockholms skärgård. Många av dessa är minnesmärken över äldre skärgårdskultur och har ett stort kulturhistoriskt värde.

Aktsamhet vid uthyrning skall ske, särskilt om man ger hyresgästen ansvar för underhåll av byggnaden eller lägenheten. Då intresset för dessa hyresobjekt kan vara stort är det bra om hyresgästen kan erbjuda en publik verksamhet som skapar förutsättningar för flera att kunna få tillgång till byggnaderna. När Skärgårdsstiftelsen har ett hyresobjekt som är vakant eller då hyresgästen säger upp kontraktet bör principen för uthyrning ske enlig nedan;

 • Byggnader som kan användas i en publik verksamhet eller bidrar till en publik verksamhet, där fler besökare kan få glädje av byggnaden, ska hyras ut i det syftet. Detta kan innebära korttidsuthyrning där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.I vissa fall måste byggnaderna användas som personalbostad för att göra det möjligt för Skärgårdsstiftelsen eller våra verksamhetshyresgäster att erbjuda en bostad till någon som ska arbeta i skärgården.
 • Om det inte finns möjligheter för en publik verksamhet eller finns behov av personalbostad så kan ett hyresobjekt hyras ut till en privatperson, om möjligt för permanent boende.
 • Vid uthyrning av fritidsbostad eller permanentbostad ska objektet annonseras på Skärgårdsstiftelsens hemsida med beskrivning och hyresvillkor. Alla som är intresserade får anmäla sitt intresse inom ett specificerat tidsintervall.
 • Hyresgästen måste kunna göra sannolikt att denne kan betala hyra och ta på sig ansvaret att, själv eller med hjälp av köpta tjänster, förvalta och underhålla byggnaden utifrån Skärgårdsstiftelsens byggnadsvårdspolicy och med aktsamhet av naturen.
 • Om fler än en anmäler intresse och uppfyller hyresvillkoren får lottning avgöra vem som erbjuds att teckna hyresavtal.
 • Uthyrning sker normalt med hyresavtal utan tidsbegränsning.
 • Överlåtande av hyresavtal från hyresgäst till deras barn kan ej ske, men vid en nyupplåtelse ska barnen kunna konkurrera med andra intressenter på lika villkor. Make/maka eller partner kan få överta kontrakt om man kan styrka att man bott tillsammans, alternativt kan bägge stå på avtalet.
 • Det ska tydligt framgå av stiftelsens tryckta material och på hemsidan vilka principer som gäller för uthyrning av stiftelsens fritidshus och permanentbostäder.
 • Undantag från denna policy kan endast beslutas av arbetsutskottet (AU).
 • Permanentboende skall vara folkbokförd på bostadsadressen och bo permanent där.
 • Kansliet ska årligen till arbetsutskottet redovisa en förteckning över nya hyresgäster, jordbruksarrendatorer samt fiske- och jaktinnehavare. Styrelsen ska skriftligen delges denna information.