Kor på bete

Restaurering av naturbetesmarker

Naturbetesmarker är en av de mest artrika miljöerna vi har i världen, här trivs många växter, fjärilar och fåglar. För att naturbetesmarkerna ska behålla sin mångfald av växter och djur behöver de betas. Naturbetande djur ger även en hållbar köttproduktion, naturbeteskött är ett av få kända livsmedel som ökar den biologiska mångfalden. 

Projektet syftar till att restaurera drygt 300 hektar naturbetesmarker med höga biologiska värden i Södermanland, Uppland och Östergötland. Genom att röja sly, buskar, en del träd och sätta upp nya stängsel kan markerna användas för betesdrift. Åtgärderna genomförs av Skärgårdsstiftelsen, Upplandsstiftelsen och Naturbeteskött i Sverige.   

Skärgårdsstiftelsens del genomförs i Käringboda naturreservat med stängslingar av marker som ska kunna hävdas av nötkreatur. Totalt ska drygt 90 hektar trädklädd betesmark, skog, betesmark och åker stängslas in. Parallellt sker även restaurering av markerna i projektet Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda, för att gynna arter kopplade till framför allt ek.

Projektinformation

Projektansvarig

Sofia Äng
Tel: 08-123 124 37
E-post: sofia.ang@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1/11 2022 – 31/12 2024

Finansiering

1,4 mnkr