Skogsåtgärder i mellanskärgården

Biologisk mångfald och säkerhet i fokus 

Skärgårdsstiftelsen utför skogliga åtgärder i mellanskärgården på de delar som vi äger eller förvaltar på öarna Lisslö, Hästnacken, Lådna, Västerholmen samt Gällnö. Huvudsyftet med åtgärderna är att göra området mer säkert för både betesdjur och besökare. Vi jobbar även för att lyfta statusen på naturmiljöerna och öka förutsättningarna för biologisk mångfald (efter ett historiskt eftersatt underhåll på flera ställen).

På Lisslö, Hästnacken och Lådna syftar åtgärderna till att restaurera områden som är klassade som skogsbete. I dessa områden har en stor del av granen dött efter angrepp av granbarkborre och dessa måste nu tas bort för att områdena ska fungera som bete framåt. Vi kommer dessutom att åtgärda brynmiljöer utmed de inägor som finns där vi tar bort igenväxande gran för att friställa och gynna ek, andra lövträdsarter samt tall.

På Gällnö finns det också ett skogsbete där vi utför åtgärder enligt samma princip som ovan. I våra andra områden på Gällnö kommer vi genomföra en försiktig plockhuggning av framför allt gran där fokus ligger på att ta ut den barkborreskadade döda granen. Vi tar även här bort inväxande gran som konkurrerar med andra mer prioriterade trädslag och skapar då förutsättningar för en skiktning i skogen framåt. Genom att avverka döda granar blir områdena också säkrare att vistas i (både för betesdjur och besökare), skogen blir öppnare och mer tillgänglig. 

Proaktiva åtgärder i området

Det finns ytor på de här områdena som kan upplevas som hårt påverkade av åtgärden, dvs att många träd tas bort. Här har vi haft ett stort antal döda träd, både efter stormen Alfrida och följande angrepp av granbarkborrar, vilket gör att vi måste ta bort dessa träd. Det görs även kompletterande åtgärder där träd i kantzoner (bredvid åtgärderna) tas bort för att minska risken att de framöver faller över byggnader, stigar, stängsel etc. (Förklaring: om många träd tas bort eller blåser ner kan den intilliggande skogen bli mer instabil, vilket kan leda till att även levande/friska träd faller lättare. Vi försöker vara proaktiva här så att vi slipper akuta händelser framåt).

Om åtgärder i skogen

Skärgårdsstiftelsen har många besökare på sina områden och vi vet att skogsåtgärder ibland kan upplevas som stökiga. Även om vi gör allt vi kan för att undvika körskador kan det bli spår efter skotarna som tar ut virket från skogen. Det beror framför allt på vädret och markförhållanden. Vi jobbar med uppföljning och återställande om det behövs men även detta behöver planeras och göras när det är som mest gynnsamma förhållanden och ofta gör vi sådana åtgärder något år efteråt.

Naturvårdsåtgärder har alltid långsiktiga mål för att gynna naturvärden, biologisk mångfald och ofta även rekreationsvärden och ibland syns resultaten inte förrän efter flera år. Vi har många områden med historiskt eftersatt underhåll som vi nu jobbar hårt för att förbättra statusen på, samtidigt som vi fortsätter åtgärda skog som skadats av Alfrida och/eller barkborrar. Vi hoppas på förståelse för att de åtgärder som görs leder till positiva förbättringar över tid.

Det finns andra markägare som också planerar skogliga åtgärder i anslutning till våra områden men utformningen och omfattningen av dessa sköts helt av dessa markägare och är inget som Skärgårdsstiftelsen är involverade i.

Publicerad
Senast uppdaterad