lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Återställa och bevara gärdesgårdar

Skärgårdsstiftelsen vill bevara några av de mest värdefulla, befintliga gärdesgårdarna i Stockholms skärgård. De är idag gamla och förfallna och behöver, där det är möjligt repareras eller bytas ut.

Skärgårdsstiftelsens marker utgörs till stora delar av gammalt kulturlandskap med unika naturvärden och kulturvärden samt är mycket populära för besökare och för att bedriva friluftsliv. Vi arbetar på olika sätt för att långsiktigt bevara och stärka det gamla odlingslandskapet och det görs idag på Skärgårdsstiftelsens 16 arrendegårdar.

Att bevara de naturliga betesmarkerna och ängsmarkerna har haft särskilt hög prioritet.
Ursprungligen var gärdesgårdar vanliga i våra skärgårdsmiljöer, för att t.ex. avgränsa betesmarken mot inägor. Gärdesgårdarna har av ekonomiska och praktiska skäl efterhand ersatts av moderna stängsel. Skärgårdsstiftelsen har numera endast ett fåtal gärdesgårdar kvar och många av dessa är uttjänta och därför har vi valt att restaurera två av de mest kulturhistoriskt viktigaste gärdesgårdarna på Ridderholm och Hjälmö.

Mål

Skärgårdsstiftelsen önskar bevara två av de befintliga gärdesgårdar som idag blivit så dåliga att de behöver restaureras eller helt bytas ut.

Riddersholm

Den aktuella gärdesgården omgärdar en slåtteräng/löväng vid Norrsundet. Gärdesgården som ska restaureras är ca 250 meter lång. Ängsmarken ligger i en större betesfålla och gärdesgården har en traditionell funktion för att stänga djuren ute från ängsmarken, tills höet är slaget och bärgat. Ängsmarken och gärdesgården ligger utmed en välbesökt naturstig.

Hjälmö

Den aktuella gärdesgården ligger nära Västergården på Hjälmö, utmed en välbesökt
skogsväg och den avskiljer utmark/skogsbete från åkermark. Den är ca 375 meter lång, men i dåligt skick och behöver bytas ut i sin helhet. Djuren kan för närvarande lätt smita genom det dåliga stängslet. Den aktuella gärdesgården har mycket lång historik och finns omnämnd på kartor från 1700-talet.

Syfte

Att bevara de unika kulturmiljöerna och landskapsbilden, genom att bevara en ålderdomlig inramning av de naturliga betesmarkerna. Syftet är även att ge besökare till reservaten en större natur- och kulturupplevelse och en tydligare uppfattning om att de vistas i ett ålderdomligt kulturlandskap.

Projektinformation

Projektansvarig
(Skärgårdsstiftelsen)

Sofia Äng
Tel: 08-123 124 37
E-post

Projektperiod

8/5 2019 – 23/1 2023

Finansiering
Total finansiering: 458 000 kr

Finansiärer