Gärdesgård på Riddersholm

Återställa och bevara gärdesgårdar

Projektet syftar till att återställa förfallna gärdesgårdar på Hjälmö och Riddersholm. Under projekttiden har totalt 625 meter gärdesgård restaurerats. På Riddersholm omgärdar gärdsgården en slåtteräng/löväng vid Norrsundet. På Hjälmö ligger gärdesgården nära Västergården, utmed en välbesökt skogsväg och den avskiljer utmark/skogsbete från åkermark. Gärdesgården på Hjälmö har lång historik och finns omnämnd på kartor från 1700-talet.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2019-2023.

Projektet har resulterat i nya gärdesgårdar som bidrar till att bevara områdenas kulturmiljöer och de naturliga betesmarkerna. Projektet bidrar till att långsiktigt bevara och stärka det ålderdomliga odlingslandskapet som på många sätt har unika natur- och kulturvärden samt mycket höga värden för besökare och friluftsliv.

Projektet har genomförts med stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kortfakta om projektet

Projektansvarig

Sofia Äng
Tel: 08-123 124 37
Sofia.ang@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

8 maj 2019 – 23 januari 2023

Finansiering

458.000 kr