Förtöjningsbojar i Östermarsfladen
Foto: Martin Gadman

Skydd i grunda vikar

Skärgårdens grunda havsvikar utgör en väsentlig del för hela Östersjöns ekosystem. Problemen med övergödning minskar förutsättningar för rovfiskar som gädda och abborre att hitta lekplatser när viktiga undervattensängar kvävs av fintrådiga alger. Dessutom riskerar undervattensvegetation och mjuka bottnar att skadas när fritidsbåtar ankrar i populära naturhamnar.

Det mänskliga trycket på skärgårdens miljö är stort, vilket hotar dess unika och känsliga ekosystem. Det finns ett akut behov av att öka kunskapen kring marina miljöer och de djur och växter som lever under ytan samt att skapa metoder för att skydda dessa. Ett viktigt samarbete har därför handlat om att testa metoder för att skydda mjukbottnar i naturhamnar i Skärgårdsstiftelsens naturreservat.

Med kunskap från vårt tidigare projekt Skydd under ytan undersöker vi i detta projekt fler grunda vikar för att hitta hållbara metoder för att skydda den känsliga bottenvegetationen och samtidigt möjliggöra friluftsliv i båt. Under projektets gång följer vi upp och  dokumenterar vad som händer med en vik före, under och efter åtgärd.

WWF och Skärgårdsstiftelsen har samarbetat under längre tid, bland annat med projekt finansierade av Apotea. Inledningsvis söker vi lämpliga platser på våra områden i Stockholms skärgård för att fortsatt kunna prova metoder som skyddar bottenvegetationen i grunda vikar.

Projektinformation

Projektansvarig

Cecilia Wibjörn
Tel: 08-123 124 44
cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1/3 2022 – 31/12 2026

Finansiering

4,54 mnkr