Arbetsbåt under inventering av undervattensväxter
Foto: Svenska Vattenekologer

Skydd under ytan

Med medel från WWF och Apotea drev Skärgårdsstiftelsen projektet Skydd under ytan åren 2019-2021. Som mark- och vattenägare, har Skärgårdsstiftelsen tagit fram en digital rapport med verktyg för oss och andra i Stockholms skärgård som vill göra skillnad i Östersjöns grunda vikar.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2019-2022.

Stort tack till alla som swishade en gåva från en av bojarna i Östermarsfladen på Nåttarö under 2020 och 2021. Vi fick in hela 55 000 kr som vi kan använda i vårt fortsatta arbete!

Skärgårdsstiftelsen är en stor fastighetsägare i Stockholms skärgård med 11 000 ha mark men också med mer än 20 000 ha vatten. Skärgårdsstiftelsen kommer tack vare projektet Skydd under ytan att aktivt jobba med naturvård som verkar för att våra skärgårdsområden även under ytan, på ett hållbart sätt, ska förvaltas för kommande generationer.

Ett sätt att skydda livet på botten är att undvika skador från ankare i våra naturhamnar. Sedan sommaren 2020 testar vi om bojar kan vara ett alternativ till ankring.

I undervattensfilmen av Sveriges Vattenekologer ser du hur vi testar att föröka blåstång på de utlagda bojstenarna i Östermarsfladen på Nåttarö. Blåstångens ägg och spermier frigjordes över bojstenen i somras vilket möjliggjorde att små nya plantor kunde gro på den kala ytan. Projektet gläds åt det framgångsrika försöket med att föröka blåstång i Östermarsfladen.

Syfte

I projektet ska Skärgårdsstiftelsen undersöka hur vi på ett resurseffektivt sätt ska jobba med våra grunda vattenområden så att vi går från passiva till aktiva vattenförvaltare. Till skillnad från många andra aktörer äger vi vår egen resurs och har därmed rådigheten över hur vi ska agera för att påverka våra vattenområden till det positiva. Vi vill hitta enkla och kostnadseffektiva åtgärder som i vår dagliga skötsel och drift av reservaten ändå gör en positiv skillnad för de grunda ekosystemens mående.

– I jämförelse hur väl reservatsföreskrifterna och skötselplanerna på land beskriver vilka arter som ska gynnas, hur man ska röja fram olika trädslag i skogsbrynen och hur markerna ska betas eller slåttras ser vi en stor skillnad mellan land och vatten. Det står faktiskt ingenting om hur våra vatten ska skötas, säger projektledare Cecilia Wibjörn.

Genom att ta del av material från andra försök och tester ska projektet även kunna föreslå lämpliga förvaltningsmetoder för andra vattenägare i skärgårdsmiljö. Projektet kommer också att prova olika sätt för att hitta möjliga arbetsmetoder i den vardagliga skötseln av ett område. Likväl som man har naturvårdsuppdrag för land ska vi hitta naturvårdande arbetsuppgifter för våra grunda vikar.

För att kunna sköta ett område på bästa sätt måste man först ta reda på vad som faktiskt lever och växer där. Genom att upprepa marina inventeringar vilket redan gjorts i våra två studieområden på Gålö och Nåttarö kommer vi att få en aktuell bild av hur dessa områden ser ut idag.

Gålö

Gålö representerar innerskärgården med stor påverkan från land med mycket besökare året runt. Här finns båtklubbar, campingföreningar, vandrarhem, jordbruk med sommarcafé och stugby med sommaröppen restaurang och camping, getfarm med egen osttillverkning och försäljning och även välbesökta stränder och klippbad.

Nåttarö

Nåttarö representerar både mellan- och ytterskärgård och saknar bofast befolkning men är sommartid en välbesökt ö med mataffär, krog, vandrarhem och stugby samt en stor campingförening med hundratals säsongscampare. Nåttarö har också en av Stockholm skärgårds mest besökta naturhamnar med över 200 övernattande båtar under högsäsong.

Kortfakta om projektet

Utmärkelser

Nominering till Sweboats miljöpris 2022.

Projektansvarig

Cecilia Wibjörn
Tel: 08-123 124 44
cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1/1 2019 – 31/12 2021

Finansiering

6 mnkr

Mål

Vårt mål är att vi under projekttiden ska ta fram olika lämpliga metoder för att bevara skyddsvärda arter som är hotade, gynna biologisk mångfald i våra grunda vikar. Minska övergödningen från land. Möjliggöra för växter och djur att föröka sig för att få kustmiljön i balans. Metoder som vi inledningsvis kommer jobba med är:

  • vass-skörd och i samband med det titta på lämpliga sätt att lokalt omhänderta vassen,
  • insamling av lösliggande alger
  • möjligheterna att odla i tång samt lokalt omhändertagande.

Andra saker som ligger inom projektet är att ta reda på hur man kan minimera ankringsskador i grunda vikar med skyddsvärda arter.

Inom projektet kommer Skärgårdsstiftelsen att kunna prova olika metoder under de tre år som vi har medel för. Viktigt blir sedan att kommunicera vad vi kommer fram till och implementera och budgetera i vår egen långsiktiga förvaltning. Östersjön behöver all hjälp den kan få för att fortsätta vara en attraktiv plats för oss alla, men inte bara för oss människor utan även för växter och djur i en starkt påverkat och allt mer sårbart innanhav.

– Jag ser detta som ett långsiktigt arbete som kommer att bli vägledande i Skärgårdsstiftelsens framtida vattenförvaltning. Under de första tre åren nu har vi unika möjligheter att lära oss att förstå vilka hållbara metoder som gynnar Östersjön på lång sikt. Med små insatser på lokal nivå kommer vi arbeta fram kostnadseffektiva rutiner för Skärgårdsstiftelsens framtida vattenvård. Projektet Skydd under ytan är ett småskaligt projekt med stor bredd. Tack vare Skärgårdsstiftelsens många olika områden har vi möjlighet att utreda vilka metoder som lämpar sig bäst för respektive plats, innerskärgård såväl som ytterskärgård, säger Cecilia Wibjörn, projektledare.