Djur på bete

Rikare skärgårdslandskap

Projekt Rikare Skärgårdslandskap är ett utvecklingsprojekt och ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2014-2018.

Projektets syfte är att bevara skärgårdens ekosystem och dess tjänster för framtiden. Genom en långsiktig och hållbar skärgårdsförvaltning vill vi motverka den negativa utvecklingen vad gäller utarmning av flora och fauna, samt den försämrade vattenkvaliten i projektområdet.

Projektets mål är att samarbetet ska leda till faktiska förbättringar i området, samt ge exempel på skötselåtgärder som gynnar naturmiljön. Detta ska bland annat göras genom restaurering av våtmarker och tillrinnande vattendrag, restaurering av ängs, hagmarker och skogsbeten samt specifika åtgärder för missgynnade och hotade arter i projektområdet.

Kortfakta om projektet

Projektansvarig

Sara Lindh
Tel: 08-123 124 00

Projektperiod

2014 – 2018