Skördare i skog på Käringboda
Foto: Bosse Lind

Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda

Tillsammans med WWF driver Skärgårdsstiftelsen ett projekt i Käringboda naturreservat som ska resultera i en högre andel ek och andra lövträd. Genom åtgärder gynnas arter som är knutna till dessa livsmiljöer.

Vi räknar med att kunna restaurera totalt ca 80 ha skogsmark, varav 40 ha igenväxande hagmarker och 20 ha brynmiljöer. Det ingår även 20 ha naturvårdsanpassade röjningar och gallringar för att gynna lövträd i skogslandskapet i anslutning till kulturmarkerna.

Bakgrund

Stockholms län har en förhållandevis stor andel av landets värdetrakter för ek och flera av dessa områden finns i betande och igenväxande betesmarker i Skärgårdsstiftelsens reservat. På flera håll har igenväxningen gått väldigt långt och utan restaureringsåtgärder riskerar naturvärdena, kopplat till eken, att på sikt försvinna. Något som också saknas är föryngring av ek, beroende på ett mycket hårt viltbetestryck under de senaste 30 åren.

Höga biologiska värden

Tack vare den relativt stora arealen, (1077 hektar land varav ca 70 hektar åker) har området potential att utvecklas till ett av de finaste eklandskapen i Sverige med mycket höga biologiska värden. Här finns en förhållandevis stor spridning i ålder och grovlek bland ekarna.

Beskrivning av Käringbodas natur

Området karaktäriseras av ett omväxlande landskap med betesmarker, smala åkrar, små berg och dalar med bördig skogsmark. I Käringboda syns det gamla odlings- och kulturlandskapet fortfarande tydligt. Närheten till vatten med många insprängda vikar, våtmarker och strandängar förstärker de biologiska värdena ytterligare. Käringboda är även ett mycket omtyckt friluftsområde i Nynäshamns kommun och besöks årligen av tusentals besökare.

Igenväxningen av de gamla hagmarksmiljöerna som pågått sedan 50-talet har på många platser gått långt och ekarna står ofta och trängs med andra träd som gran, tall, asp och björk. Vissa områden har åtgärdats de senaste åren (ca 10 hektar) men det mesta arbetet kvarstår. Totalt finns ca 200-300 hektar av igenväxande hagmarksmiljöer i reservatet.

Käringboda naturreservat bildades i början på 70-talet och skötselplanen som gjordes då av Länsstyrelsen uppdaterades först 20 år senare i början på 90-talet. Genom åren har en del naturvårdsåtgärder gjorts men dessa har inte varit tillräckliga för att hålla kulturlandskapet öppet, vilket har lett till en långsam igenväxning. Målet med projektet är att förbättra livsmiljöer som är knutna till ek och andra lövträd och också genom att stängsla in flera nya områden på sikt öka andelen hagmarker som betas.

Arbetet

Röjningsarbetet sker med flera olika typer av skogsmaskiner och även med motorsågar och röjsågar. Inledningsvis tar vi bort inväxande gran och även en del andra träd som björk, asp och tall, som tränger ekarna. Vi kommer dessutom följa upp förekomsten av ekföryngring några år efter åtgärd i de restaurerade områdena. Inom ramen för projektet kommer även en inventering med fokus på vedlevande skalbaggar, bl.a. ekoxe att genomföras.

Under röjningsarbetet används flera olika sorters skogsmaskiner och även motorsågar och röjsågar. Arbetet påbörjades i augusti 2022 och kommer till stor del handla om att ta bort inväxande gran och även en del andra träd som björk, asp och tall, som tränger ekarna. Tack för att du håller avstånd till arbetande skogsmaskiner.

Mål

Projektet ska resultera i en högre andel ek och andra lövträd i olika åldrar och på så sätt gynna arter som är knutna till dessa livsmiljöer. Vi vill restaurera totalt ca 80 ha skogsmark, varav 40 ha är igenväxande hagmarker och 20 ha är brynmiljöer i anslutning till dessa. Det ingår även 20 ha naturvårdsanpassade röjningar och gallringar för att gynna lövträd i skogslandskapet i anslutning till kulturmarkerna.

Framtiden

Skärgårdsstiftelsen kommer att följa upp förekomsten av ekföryngring några år efter åtgärd i de restaurerade områdena. Inom ramen för projektet kommer även en inventering med fokus på vedlevande skalbaggar, bl.a. ekoxe att genomföras.

Projektinformation

Projektansvarig

Anders Berglund
Tel: 08-123 124 15
anders.berglund@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

Augusti 2022 – december 2023

Finansiering

1,2 mnkr