Utsikt över skärgården

Återskapa Östersjöns livskraft

Tillsammans med WWF planerar Sportfiskarna, Kristianstads Vattenrike, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar i de tre regionerna.

Att tre geografiska områden gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är unikt, och skapar nya möjligheter för lärande och uppföljning. I projektet tar vi ett gemensamt ansvar att tillsammans ta hand om Östersjön.

Skärgårdsstifttelsen bidrar med att anlägga våtmarker inom Björnö Naturreservat som kommer att bidra till minskad övergödning i Östersjön samt öka den biologiska mångfalden. Förutom att fler arter bidrar till ett starkare ekosystem skapas också ett mer robust landskap som genom artrikedomen binder mer koldioxid och därigenom också blir ett viktigt instrument för att bromsa klimatförändringarna.

Projektmål

  • Öka den biologiska mångfalden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Återställa ekosystemens strukturer och funktioner genom en på sikt minskad näringshalt i Östersjön.
  • Öka kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem hos allmänhet och skolelever i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Bidra till kunskap om hur var och en kan bidra för att rädda Östersjön.
  • Bidra till bättre överblick av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Ge ökad kraft till det politiska arbetet för ett friskt Östersjön i Sverige, Helcom och EU.
Det här innehållet kräver att du godkänner cookies från tredjepartstjänsten Youtube. Genom att visa innehållet accepterar du villkor från Youtube
Gå till Youtube

Gäddor och abborrars vandringsvägar

Gäddor och abborrar vill ta sig till skyddade områden för att leka och lägga ägg. Tyvärr möts de ofta av problem – vandringsvägarna har blockerats och förstörts av oss människor genom bland annat infrastruktur, utdikning av våtmarker och övergödning. Se flim om gäddor och abborrars vandringsvägar på Youtube

Projektinformation

Projektansvarig

Cicci Wibjörn
Tel: 070 377 05 61
cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1 januari 2021 – 31 december 2023

Finansiering

Projektet finansieras av Svenska postkodstiftelsen.
#postkodeffekten

1,1 mnkr