lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Återskapa Östersjöns Livskraft

Tillsammans med WWF planerar Sportfiskarna, Kristianstads Vattenrike, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar i de tre regionerna. Att tre geografiska områden gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är unikt, och skapar nya möjligheter för lärande och uppföljning. I projektet tar vi ett gemensamt ansvar att tillsammans ta hand om Östersjön.

Skärgårdsstifttelsen bidrar med att anlägga våtmarker inom Björnö Naturreservat som kommer att bidra till minskad övergödning i Östersjön samt öka den biologiska mångfalden. Förutom att fler arter bidrar till ett starkare ekosystem skapas också ett mer robust landskap som genom artrikedomen binder mer koldioxid och därigenom också blir ett viktigt instrument för att bromsa klimatförändringarna.

Mål

– Öka den biologiska mångfalden där restaureringsåtgärder har genomförts.
– Återställa ekosystemens strukturer och funktioner genom en på sikt minskad näringshalt i Östersjön.
– Öka kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem hos allmänhet och skolelever i de områden där aktiviteterna genomförs.
– Bidra till kunskap om hur var och en kan bidra för att rädda Östersjön.
– Bidra till bättre överblick av Östersjöns tillstånd och problematik.
– Ge ökad kraft till det politiska arbetet för ett friskt Östersjön i Sverige, Helcom och EU.

Plats

Björnö naturreservat, Ingarö i Värmdö kommun.

LIVESTREAM

En viktig del i det här projektet är att skapa fria vandringsvägar för gädda och abborre, två av Östersjöns viktiga rovfiskar. Under perioden 20 april – 3 maj livesände WWF från Östra Lagnö naturreservat. Här kan du se de bästa klippen:

Kika på Gäddor och Abborrar – följ med under ytan vid en fiskvandringsväg! – YouTube

 

PROJEKTINFORMATION

Projektansvarig
Cicci Wibjörn

Projektledare

Anders Berglund
Tel: 072-724 33 40
anders.berglund@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1/1 2021 till 31/12 2023

Finansiering

Total finansiering: 1.100.000kr

Mer information

PROJEKTPARTNERS OCH FINANSIÄRER