lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skyddsområden

Över hela skärgården finns skyddsområden för fågel, säl och fisk. Skyddsområdena är till för att skydda djuren och ge dem förutsättningar för att lyckas med sin häckning och fortplantning.

Allemansrätten i skyddade naturområden

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns föreskrifter som innebär begränsningar i allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de specifika naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Fågel- och sälskyddsområden

För flera arter av kustfågel är Stockholms skärgård ett av Östersjöns viktigaste häckningsområden. Ett trettiotal arter häckar här och ytterligare ett drygt tiotal arter påträffas mer eller mindre regelbundet under häckningstiden. Antalet kustfåglar är närmare 200 000 par.

Det främsta skälet till att inrätta särskilda skyddsområden för säl och fågel är att de behöver vara ostörda under parnings- och häckningstid. De flesta fågelarter häckar tidigt och med de kalla vårarna i skärgården får störningarna ödesdigra konsekvenser eftersom äggen snabbt kallnar då fågeln skräms från redet.

Många hot mot fågellivet

Det finns många hot mot fågellivet. Giftutsläpp, olja och mink är några, men även friluftsliv under olämpliga årstider kan utgöra en fara för fågelfaunan. Därför är det viktigt att respektera fågelskyddsområdenas förbudstider att ejder, grågäss och havsörn får lugn och ro och kan häcka ostört.

Självklart ska du njuta av skridskoturen, kanotsafarin eller båtturen, av de öppna fjärdarna och de skyddade vikarna – men passera aldrig genom ett fågelskyddsområde.

Kajaken kan vara största hotet

Det är inte i första hand båten som skrämmer, utan människan. Fåglar upplever människor som ett hot och en person som rör sig mot en häckande fågel är ett så akut hot att fågeln lämnar redet. Detta gäller både när du färdas i stora och små båtar, och framförallt i kajak som rör sig snabbt och tyst och kan komma in på grunda områden och därigenom ”överraska” fåglarna.

Även skridskoåkaren måste vara försiktig

Människan stör även genom promenader och på vintern också genom skridskoåkning. En skridskoåkare upplevs lika hotfull som en paddlare, men årstiden gör att hotet blir ännu allvarligare eftersom en störning på vintern oftast får katastrofala följder för häckningarna. När fågeln lämnar redet kallnar äggen på ett ögonblick, kråkorna rensar boet och årets häckning är förstörd.

Men på vintern häckar väl inga fåglar? Jo, det är just det som är problemet. Våra allra största och mest lättskrämda fåglar, havsörnen och berguven, börjar sina häckningsbestyr redan i januari och lägger sina ägg i mitten av februari-mars. Den kallaste årstiden.

Ett allvarligt brott

Tillträdesförbud inom fågelskyddsområden beslutas med stöd av Miljöbalken 7 kap 12§. Överträdelser kan ge sex månaders fängelse. Att beträda ett fågelskyddsområde under förbudstiden är ett allvarligt brott mot Miljöbalken 7 kap 12§.

Fiskfredningsområden

Från och med 2006 råder fiskeförbud under perioden 1 april-15 juni i totalt 25 vikar mellan Singö i norr och Mörkö i söder. Syftet med fiskeförbudet är att öka reproduktionen av fisk i skärgården och långsiktigt förbättra förutsättningarna för ett hållbart fiske.

SKYDDSOMRÅDEN FÖR FÅGEL OCH SÄL ÄR TILL FÖR ATT

 • Skydda förekomsten av hotade och sällsynta arter.
 • Skydda särskilt viktiga häckningsplatser för skärgårdsfåglar som t ex svärta, småskrake, labb, tordmule, tobisgrissla, sillgrissla och skräntärna.
 • Skydda större fågelkolonier med t ex tärnor och alkfåglar eftersom störningar drabbar förhållandevis många fåglar.
 • Skydda mindre fågelskär inom intensivt utnyttjade områden.
 • Skydda sälarna under den känsliga födsel- och hårömsningsperioden. Sälskyddsområden har bildats i områden där gråsälen uppehåller sig i fasta stammar.

REGLER FÖR DJURSKYDDSOMRÅDEN

 • Var uppmärksam på fåglarnas varningsrop och varnande beteende. Flyger de ängsligt lågt, spelar skadade eller attackerar har du kommit för nära boplatsen.
 • Undvik att gå iland på småöar under vår och försommar.
 • Undvik att fiska intill häckningsskären under känslig tidsperioder.
 • Stanna på klippor och hällar och undvik att gå längs stränder och strandängar där fåglarna har sina bon.
 • Håll hunden kopplad. Låt den om möjligt vara kvar i båten när du går iland på små kobbar och skär.
 • Råkar du skrämma upp en ruvande fågel ska du genast lämna platsen och gå tillbaka den väg du kom.
 • När du färdas med båt, var uppmärksam på simmande familjer med små ungar. Hög fart och svallvågor kan splittra kullen.

Tillträdesförbud

Fågel- och sälskyddsområden finns på många platser i skärgården. Dessa områden omfattas av tillträdesförbud
under delar av, eller hela året.

Skyltar och markeringar

Djurskyddsområden redovisas i vanliga sjökort såsom båtsportskort och är utmärkta med skyltar på stränderna och undantagsvis på bojar.

Ytterligare information