lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Naturreservat

All vår mark är naturreservat. Det betyder att det finns regler och riktlinjer att ta hänsyn till. Ett naturreservat är ett värdefullt område som skyddas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808).

Naturreservat omfattas av särskilda bestämmelser kring skydd och skötsel. Vilka föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden som skyddas. För varje naturreservat finns en skötselplan som beskriver hur området ska förvaltas för att tillgodose syftet med områdesskyddet.

Hur fungerar allemansrätten i reservaten?
Inom naturreservat, nationalparker samt inom djur- och växtskyddsområden finns föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde och kan inverka på allemansrätten på lite olika sätt, men det finns några regler som gäller överallt.

GENERELLA REGLER FÖR NATURRESERVAT

  • Akta träd, buskar och andra växter. Plocka inte orkidéer eller andra fridlysta växter.
  • Lämna berghällar, block och stenar orörda.
  • Gå inte för nära fågelbon eller ungar. Skada inte ormar, kräl- och groddjur. Besök inte fågel- och sälskyddsområden under tider då tillträdesförbud råder.
  • Håll alltid hunden kopplad.
  • Gör inte upp eld och passa noga kök och grill för eldfaran. Det är absolut förbjudet att lägga engångsgrillar i soporna! Vid många av stiftelsens sopmajor finns särskilda runda plåtkärl märkta med ”För engångsgrillar”. Där ska dessa grillar läggas.
  • Stör inte andra med musikspelare, musikinstrument eller liknande.
  • Tälta eller förtöj båten högst två dygn vid samma strand. Stannar du längre måste du ha tillsynsmannens tillstånd (särskilda regler gäller på Grinda och Utö). Många hus inom reservaten är privata. Gå inte in på tomter eller till hus och bryggor.
  • Respektera lantbruken. Trampa inte i åkrar och stäng grindar efter dig.

Reservatsbeslut och föreskrifter

På Länsstyrelsens webbplats finns reservatsbeslut och information om föreskrifter för skydd och skötsel av stiftelsens naturreservatsområden.

Länsstyrelsen i Stockholms län